Glasnik 1928-1937
 • Broj 12/2013

  • Članci:
  • 200 godina Općeg austrijskog građanskog zakonika   st.639
  • Rasprave:
  • O jednoj skorašnjoj analizi naših naslednopravnih odnosa   st.669
  • Hronika:
  • Hronike Advokatske komore Vojvodine   st.691
  • Prikazi:
  • Z. Arsić – V. Marjanski: Pravo privrednih društava   st.697
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.700
  • Sadržaj Glasnika za 2013. godinu   st.706

  Broj 12/2013   1,25MB   Preuzmite

 • Broj 7-8/2013

  • Članci:
  • Prava osumnjičenog u pretkrivičnom postupku   st.339
  • Novčana naknada za duševne bolove zbog naruženosti   st.363
  • Rasprave:
  • Zatezne kamate na potraživanje naknade štete   st.377
  • Sudska praksa:
  • Sudska praksa iz građanskog prava   st.390
  • In Memoriam:
  • Vladimir Truhar   st.403
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.405

  Broj 7-8/2013   2,07MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 11/2013

  • Članci:
  • Maloletnički zatvor u uporednom zakonodavstvu   st.563
  • Pravna priroda kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava   st.576
  • Rasprave:
  • Jurisprudencija militantne demokratije   st.591
  • Umešač sa položajem običnog suparničara   st.616
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.627

  Broj 11/2013   2,12MB   Preuzmite

 • Broj 6/2013

  • Članci:
  • Renta kao nakanada štete prouzrokovane u saobraćajnim nesrećama   st.279
  • Novčana kazna u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine   st.290
  • Eseji:
  • Dr Ilija Vučetić – advokat u Novom Sadu   st.304
  • Prikazi:
  • Duško Medić: Novo stvarno pravo Republike Srpske   st.311
  • Praksa ustavnog suda:
  • Odluka o oceni ustavnosti Zakona o parničnom postupku   st.317
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.327

  Broj 6/2013   1,95MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 10/2013

  • Članci:
  • Pravni okvir za osnivanje i poslovanje javnih preduzeća u Srbiji   st.491
  • Pravo na nastanjivanje i pripadnost privrednih društava u pravu Evropske unije   st.506
  • Rasprave:
  • Poreska krivična dela   st.521
  • Produženje pritvora i rokovi   st.540
  • Sudska praksa:
  • Sudska praksa iz građanskog prava   st.547
  • Praksa međunarodnih sudova   st.549
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.552

  Broj 10/2013   2,07MB   Preuzmite

 • Broj 5/2013

  • Članci:
  • Biračko pravo kao ljudsko pravo   st.211
  • Povreda načela savesnosti i poštenja i zloupotreba prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju   st.225
  • Rasprave:
  • Poreski tretman likvidacije pravnih lica   st.237
  • Katedra:
  • Predstavljanje Komentara zakonika o krivičnom postupku   st.255
  • Sudska praksa:
  • Sudska praksa iz građanskog prava   st.259
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.269

  Broj 5/2013   1,96MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 9/2013

  • Članci:
  • Obično ubistvo   st.419
  • Potencijal harmonizacije i prednosti upotrebe soft law izvora u oblasti međunarodnih trgovinskih ugovora   st.439
  • Rasprave:
  • Krivično delo razbojništvo   st.459
  • Sudska praksa:
  • Sudska praksa iz građanskog prava   st.470
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.480

  Broj 9/2013   2,17MB   Preuzmite

 • Broj 1/2013

  • Članci:
  • Kauza kod dobročinih ugovora   st.3
  • Rasprave:
  • Veće novčane kazne i duži rokovi zastare težih prekršaja   st.23
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.35
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.49

  Broj 1/2013   1,73MB   Preuzmite