Glasnik 1928-1937
 • Broj 4/2021

  • Članci:
  • Odnos litispendencije i isključive ugovorene međunarodne nadležnosti u pravu Haške konferencije i Bosne i Hercegovine   st.957
  • Vladavina prava u međunarodnom pravu i njena primena u praksi   st.994
  • O nedostacima sporazuma o priznanju krivičnog dela   st.1020
  • Naslednopravni mehanizmi zaštite članova porodice ostavioca u češkom pravu   st.1063
  • Ništavost kao pretpostavka konverzije ugovora   st.1085
  • Sloboda izražavanja advokata kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava   st.1145
  • Prikazi i rasprave: 
  • Advokatska komora Vojvodine 1921–2021.   st.1176
  • Sto godina Advokatske komore Vojvodine 1921–2021.   st.1180
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.1199
  • Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja iz čl. 289. st. 1. i 3. KZ u sudskoj praksi   st.1219
  • Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV   st.1230
  • Lista recenzenata   st.1239
  • Ostali prilozi i saopštenja: 
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.1242
  • Sadržaj Glasnika za 2021. godinu   st.1265

  Broj 4/2021   3,77MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 3/2021

  • Članci:
  • Analiza pravnih aspekata slobode izražavanja u okviru političkog diskursa. Stanje u zakonodavstvu i sudskoj praksi u Republici Srbiji   st.616
  • Slučaj McCann and Others v. the United Kingdom i pozitivne obaveze u vezi sa planiranjem i kontrolisanjem operacija organa bezbednosti u skladu sa čl. 2. EKLjP   st.665
  • Zadužbine u evropskom pravu. Stanje i perspektive   st.700
  • Širenje kruga potraživanja kod jednogodišnjeg roka zastarjelosti   st.734
  • Povreda prava žiga koja nastaje zaključenjem maloprodajnog ugovora putem interneta   st.794
  • Priprema i planiranje saslušanja okrivljenog u funkciji pribavljanja zakonitog i potpunog iskaza   st.825
  • Prikazi i rasprave: 
  • Poredbenopravni prikaz troškova parničnog postupka kao predmeta osiguranja pravne zaštite u Njemačkom i Hrvatskom pravu   st.846
  • Ostali prilozi i saopštenja: 
  • In memoriam. Aleksandar Perduh   st.891
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.894
  • Uznemirenje javnosti kao pritvorski osnov po čl. 211. st. 1. t. 4. ZKP   st.913
  • Sentence iz prakse disciplinskog suda AKV   st.924
  • Saopštenje sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.929

  Broj 3/2021   3,83MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
Glasnik 1928-1937