Glasnik 1928-1937
 • Broj 1/2023

  • Članci:
  • Načelo ekstenzivnosti hipoteke kod zgrade i posebnih dijelova nepokretnosti u izgradnji   st.5
  • Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava prema Ustavu Crne Gore   st.46
  • Neke pravne nedoumice u vezi sa zabranom zapošljavanja   st.106
  • Nasilje u porodici između krivičnog i prekršajnog prava Republike Srpske   st.157
  • Sličnosti i razlike u emisiji hartija od vrednosti i virtuelnih valuta – pitanje pravne odgovornosti emitenta   st.196
  • Nadležnost međunarodnog krivičnog suda povodom krivičnih dela izvršenih na teritoriji Avganistana   st.234
  • Zahtev za zaštitu zakonitosti. Teorijski i praktični aspekti   st.285
  • Narodna skupština Republike Srbije i nemački Bundestag. Uporednopravna analiza   st.331
  • Napredne tehnike u analizama saobraćajnih nezgoda   st.350
  • Ostali prilozi i saopštenja:
  • O Demostenu   st.361
  • O Ciceronu   st.366
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.373
  • Poreski delikti u Srpskom pravu   st.382
  • Uputstvo za autore s pravilima citiranja   st.386
  • Uputstvo recenzentima za izradu recenzije   st.396
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.403

  Broj 1/2023   3,2МB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 2/2023

  • Članci:
  • Razvoj shvatanja o ekvivalentnosti uzajamnih prestacija kroz pravila o pravičnoj ceni od antičkog doba do početka XX veka   st.425
  • Saglasnost za zaključenje ugovora   st.480
  • Actio familiae erciscundae u Gortinskom zakoniku i Zakonu 12 tablica   st.532
  • Odnos kondikcije i verzije u modernom pravu   st.575
  • Osnovni princip iskrene saradnje u pravu Evropske unije   st.611
  • Položaj branioca u postupku za izručenje u Republici Srbiji   st.643
  • Pogled na parnice u Covid 19 medicinskim predmetima. Inostrana praksa   st.689
  • Analiza stepena pravne nezavisnosti Hrvatske narodne banke i Narodne banke Republike Severne Makedonije   st.733
  • Neočekivane diskriminatorne i druge odredbe u Zakoniku o krivičnom postupku kojima se krše ljudska prava   st.776
  • Ostali prilozi i saopštenja:
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.793
  • Nekoliko reči o Komentaru zakona o javnom tužilaštvu   st.816
  • Konkurs za dodelu nagrade „Milorad Botić”   st.820
  • Konkurs za dodelu nagrade „Katarina Lengold Marinković”   st.827
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.834

  Broj 2/2023   4,8МB   Preuzmite