Glasnik 1928-1937
 • Broj 3/2023

  • Članci:
  • Zaštita individualnih i kolektivnih prava zaposlenih u slučaju promene poslodavca   st.857
  • Rad van prostorija poslodavca. Pravni režim i izazovi organizacije u toku i nakon pandemije Covid-a 19   st.899
  • Odnos disciplinskog i otkaznog postupka u radnom pravu Republike Srbije   st.934
  • Značaj principa jednakog tretmana muškaraca i žena u pravu Evropske unije   st.976
  • Materijalno krivično pravo Medicrime konvencije i krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Odnos sklada i nesklada   st.1016
  • Upravna , institucionalna i politička kontrola budžeta. Teorijski aspekt uz kratak osvrt na neka pozitivnopravna rešenja Republike Srbije   st.1058
  • Kriterijumi za procenu najboljeg interesa deteta u postupcima za zaštitu prava deteta   st.1083
  • Ostali prilozi i saopštenja:
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.1119
  • Krivično pravo Sjedinjenih Američkih Država   st.1139
  • Komentar Zakona o prekršajima. Prema stanju zakonodavstva od 1. decembra 2022. godine   st.1143
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.1146

  Broj 3/2023   3,8МB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 4/2023

  • Članci:
  • Ustavnopravna zaštita životne sredine   st.1187
  • Viktimološka analiza rizika od viktimizacije kod klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini   st.1250
  • Osvrt na ekocentrični model zaštite okoliša u Hrvatskom kaznenom pravu. Deset godina nakon pristupanja EU   st.1292
  • Specijalizacija nosilaca pravosudnih funkcija i svest građana kao instrumenti suprotstavljanja ekološkim kaznenim delima   st.1319
  • Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i pravo na zdravu životnu sredinu   st.1365
  • Efikasnost prekršajnopravne zaštite životne sredine u Beogradu od 2017. do 2022. godine   st.1396
  • Odluka skupštine o podnošenju tužbe (pokretanju spora) za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću   st.1440
  • Ostali prilozi i saopštenja:
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.1494
  • Ispravka   st.1506
  • Disciplinska praksa AKV   st.1507
  • Igor Vuković, Komentar krivičnih dela protiv imovine   st.1514
  • Prof. dr Mirko Vasiljević, Prikaz Komentara Zakona o privrednim društvima sa odabranom sudskom praksom i registrom pojmova   st.1520
  • Zaključci Regionalne naučno-stručne konferencije „Ekologija i pravo“   st.1525
  • Lista recenzenata   st.1527
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.1531
  • Sadržaj Glasnika AKV za 2023. godinu   st.1555

  Broj 4/2023   4,4МB   Preuzmite