• Број 3/2023

  • Чланци:
  • Заштита индивидуалних и колективних права запослених у случају промене послодавца   ст.857
  • Рад ван просторија послодавца. Правни режим и изазови организације у току и након пандемије Covid-а 19   ст.899
  • Однос дисциплинског и отказног поступка у радном праву Републике Србије   ст.934
  • Значај принципа једнаког третмана мушкараца и жена у праву Европске уније   ст.976
  • Материјално кривично право Medicrime конвенције и кривично законодавство Босне и Херцеговине. Однос склада и несклада   ст.1016
  • Управна, институционална и политичка контрола буџета. Теоријски аспект уз кратак осврт на нека позитивноправна решења Републике Србије   ст.1058
  • Критеријуми за процену најбољег интереса детета у поступцима за заштиту права детета   ст.1083
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.1119
  • Кривично право Сједињених Америчких Држава   ст.1139
  • Коментар Закона о прекршајима. Према стању законодавства од 1. децембра 2022. године   ст.1143
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.1146

  Број 3/2023   3,8МB   Преузмите

 • Број 4/2023

  • Чланци:
  • Уставноправна заштита животне средине   ст.1187
  • Виктимолошка анализа ризика од виктимизације код климатских промјена у Босни и Херцеговини   ст.1250
  • Осврт на екоцентрични модел заштите околиша у Хрватском казненом праву. Десет година након приступања ЕУ   ст.1292
  • Специјализација носилаца правосудних функција и свест грађана као инструменти супротстављања еколошким казненим делима   ст.1319
  • Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода и право на здраву животну средину   ст.1365
  • Ефикасност прекршајноправне заштите животне средине у Београду од 2017. до 2022. године   ст.1396
  • Одлука скупштине о подношењу тужбе (покретању спора) за искључење члана друштва с ограниченом одговорношћу   ст.1440
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.1494
  • Исправка   ст.1506
  • Дисциплинска пракса АКВ   ст.1507
  • Игор Вуковић, Коментар кривичних дела против имовине   ст.1514
  • Проф. др Мирко Васиљевић, Приказ Коментара Закона о привредним друштвима са одабраном судском праксом и регистром појмова   ст.1520
  • Закључци Регионалне научно-стручне конференције „Екологија и право“   ст.1525
  • Листа рецензената   ст.1527
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.1531
  • Садржај Гласника АКВ за 2023. годину   ст.1555

  Број 4/2023   4,4МB   Преузмите