ИСТОРИЈАТ

Гласник Адвокатске коморе Војводине као стручни часопис покренула је 1. јуна 1928. године Адвокатска комора у Новом Саду, данас Адвокатска комора Војводине. Он је један од најстаријих правних часописа не само у Србији, већ и на подручју бивше Југославије, који излази континуирано. Од 1981. године Гласник је дефинисан као часопис за правну теорију и праксу. У првој половини 1996. године установио је критеријуме који важе за ранг научних публикација, а од 2004. године има статус научног часописа, према критеријумима Министарства за науку Републике Србије. Часопис објављује изворне научне чланке, расправе, правне есеје, огледе из историје права, приказе књига, текстове који се односе на правну праксу и саопштења из рада Адвокатске коморе Војводине. У Гласнику радове објављују пре свега научници правног профила, професори и асистенти са правних факултета, али и адвокати и судије, као и други правни стручњаци, али и стручњаци чији рад се везује за право. Часопис излази тромесечно.

Advokatska komora Vojvodine

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

Однос литиспенденције и искључиве уговорене међународне надлежности у праву Хашке конференције и Босне и Херцеговине

Аутор: Др Адис Пољић
Основни суд у Зворнику, Босна и Херцеговина

САЖЕТАК: Предмет рада се односи на анализу остваривања воље уговорних страна у погледу надлежности суда у праву Хашке конференције и Босне и Херцеговине. Остваривање воље уговорних страна може бити ограничено институтом литиспенденције која онемогућава истовремено вођење два поступка између истих странака за исти тужбени захтјев заснован на истом чињеничном стању, дајући предност првом покренутом, без обзира на уговорену међународну надлежност. Уговарањем надлежности уговорне стране одлучују који ће суд ријешити њихов спор што је за њих изузетно важно. На основу анализе Хашке конвенције о споразумима о избору надлежног суда долази се до закључка да се даје предност поступку пред изабраним судом, с тим да постоје одређени изузеци када се неће примијенити споразум странака. У праву Босне и Херцеговине примјењују се правила литиспенденције која могу онемогућити примјену споразума странака.
Кључне речи: литиспенденција, надлежност, споразум, уговорена надлежност, прекид поступка

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

Владавина права у међународном праву и њена примена у пракси

Аутор: Стефан Дугајлић
Студент докторских студија на правном факултету Универзитета у Новом Саду

САЖЕТАК: Предмет чланка је да укаже да владавина права, често окарактерисана као национални концепт, прелази националне границе суверених држава, те поље важења принципа владавине права има директан утицај на међународно право, односе међу државама, појединцима и државама и између самих појединаца. Све већа и учесталија интеракција поменутих субјеката међународних односа довела је до потребе конституисања одређених правила – прописа, тачније међународног права, те да се осигура његова примена и заштите субјекти од евентуалног кршења истих. Владавина права постаје још конкретније заступљена на међународном плану оснивањем, а касније и деловањем међународних организација као што су: Уједињене нације, Савет Европе, Европска унија. Приступањем истим, активним учешћем у доношењу прописа и њиховој активној примени, непосредно или кроз ратификацију, државе се на неки начин одричу дела своје суверености, прихватајући и примењујући поменуте прописе, те им на тај начин дају више место у хијерархији прописа од националних. У раду је описан пут владавине права од усвајања Велике повеље слобода (Magna Carta Libertatum), као националног концепта до данас, где владавина права има јак и неизоставан утицај на стварање, примену и заштиту међународних прописа.
Кључне речи: владавина права, међународно право, национално право, хијерархија прописа

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

О недостацима споразума о признању кривичног дела

Аутор: Драгана Милошевић
Студент докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду

САЖЕТАК: Споразум о признању кривичног дела је институт кривичнопроцесног права који је у Законик о кривичном поступку из 2011. године уведен као један од три споразума који могу закључити јавни тужилац и окривљени. Аутор у раду указује на недостатке споразума у погледу изостанка висине прописане казне као услова за закључење споразума, одмеравања казне без извођења доказног поступка са акцентом на олакшавајуће и отежавајуће околности, где истовремено даје предлоге на који начин се могу спречити или отклонити проблеми у пракси који би могли да се појаве применом важећих законских решења. У сврху добијања одговора на нека од наведених питања, сачињен је истраживачки упитник на основу ког је аутор у одређеном суду и тужилаштву сакупљала податке ради доказивања изнетих хипотеза. Поред документационе анализе, са методолошког аспекта у циљу истраживања коришћени су компаративни и историјски метод, стратегија предвиђања и метод средњег обима.
Кључне речи: споразум о признању кривичног дела, кривични поступак, тежина кривичног дела, одмеравање казне

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

Наследноправни механизми заштите чланова породице оставиоца у чешком праву

Аутор: Ивана Ђокић
Студент докторских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу

САЖЕТАК: Предмет пажње аутора у раду јесу поједине регуле из домена законског наслеђивања у чешком праву. Како кроз њихову призму, тако и с аспекта чешке правне књижевности и становишта највише судске инстанце Републике Чешке, настојаћемо да расветлимо наследноправне механизме који стоје у функцији заштите чланова породице оставиоца. Посебну пажњу посветићемо наследноправној позицији оних субјеката које је оставилац за живота издржавао и оних лица која су живела у заједничком домаћинству са оставиоцем.
Кључне речи: наслеђивање, издржавање, заједница живота, посебна права, заоставштина

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

Ништавост као претпоставка конверзије уговора

Аутор: Дражен Мијановић
Студент докторских студија Правног факултета Универзитета у Новом Саду

САЖЕТАК: Иако реципирана давне 1978. године, конверзија (лат.conversio – преобраћење) уговора је један од института којима у домаћој теорији није посвећена заслужена пажња. У уџбеницима који обухватају материју општег дијела грађанског права, и онима који служе за подучавање облигационог права овај институт је, уз одређене изузетке, изложен немушто – углавном, уз законску дефиницију, налазимо још само поље примјене и примјере конверзије. Монографска дјела на тему конверзије нисмо успјели пронаћи. Са друге стране, у страној литератури, махом њемачкој и италијанској, налазимо већи број монографских дјела на тему конверзије. Овај рад за предмет има један дио норме која прописује конверзију уговора, а то је ништавост уговора, која је предвиђена као претпоставка за примјену института. Поље примјене конверзије дјелује прецизно и јасно одређено, нарочито имајући у виду текст норме и мјесто норме унутар Закона о облигационим односима, а у наредним редовима ћемо видјети да ли је то заиста тако. У трагању за одговором, служили смо се и упоредноправним методом. Разматрано је поље примјене конверзије – и нисмо се ограничили на ништаве уговоре, већ је разматрана могућност примјене на непостојеће, ништаве, рушљиве уговоре, затим на дјелимично ништаве и дјелимично рушљиве, али и на пуноважне уговоре. У оквиру ништавих уговора посебна пажња је посвећена противзаконитим и неморалним, а у оквиру непостојећих – симулованом уговору.
Кључне речи: конверзија, ништавост, рушљивост, релативна симулација, реквалификација

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2021

Слобода изражавања адвоката кроз праксу Европског суда за људска права

Аутор: Димитрије Ђукић
Адвокатска комора Војводине

САЖЕТАК: Слобода изражавања представља једну важну слободу која је имала велики утицај на развој човечанства, а заштита ове слободе предвиђена је бројним домаћим и међу- народним актима. У овом раду је анализиран начин на који се штити слобода изражавања једне посебне групе лица – адвоката кроз праксу Европског суда за људска права. Став је аутора да адвокати због значаја који имају у друштву морају уживати већу слободу изражавања, него друге групе људи, те да ограничењу ове слободе треба приступати рестриктивно. У том смислу, у раду је прво анализирана улога и функција коју адво- кати врше у неком друштву. Затим је анализиран начин на који се слобода изражавања штити Европском конвенцијом о људским правима и у пракси Европског суда за људска права. На крају, посебан акценат је стављен на могућност ограничења ове слободе и анализом ставова које је са тим у вези заузео Европски суд за људска права.
Кључне речи: Европски суд за људска права, Европска конвенција о људским правима, комуникација, слобода изражавања (чл. 10), адвокат, суд

Ваше радове можете слати путем

Ваше радове можете слати путем

Број 3/2021

АНАЛИЗА ПРАВНИХ АСПЕКАТА СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА У ОКВИРУ ПОЛИТИЧКОГ ДИСКУРСА Стање у законодавству и судској пракси
у Републици Србији

Аутор: Мср Александар Стевановић
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

САЖЕТАК: У раду је размотрено питање политичког дискурса у светлу начина на који је он одређен и регулисан у законодавству Републике Србије, односно кроз анализу судске праксе надлежних судова. Сходно уставном одређењу да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење, у раду је посебно узета у обзир јуриспруденција Европског суда за људска права. На почетку је дат теоријски приказ права на слободу изражавања у контексту политичког дискурса. Следи покушај одређења појма „политички дискурс“ са освртом на нормативне поставке законодавства Републике Србије. По заузимању става о одговарајућем дефинисању основног појма овог рада, аутор је изложио право на слободу изражавања јавних функционера, као и ограничења тог права када су они у питању. Будући да изјаве у оквиру политичког дискурса имају привилегован положај у смислу правне заштите, посебно је размотрен степен критицизма који су носиоци јавних и политичких функција дужни да толеришу и онда када се ради о лезионо способним информацијама и садржини. Циљ рада је да кроз тумачење релевантних одредби Устава и закона, односно кроз анализу судске праксе, испита међусобни однос личних права функционера и остваривања јавног интереса кроз слободну политичку дебату и заштићени политички дискурс. Аутор се у раду ограничио на разматрање правних одредница које су од значаја за предметну тему, иако на политички дискурс у великој мери утичу и обликују га политички, друштвени, економски и културолошки фактори.
Кључне речи: слобода изражавања, политички дискурс, критика функционера, јавни интерес, увреда, владавина права

Број 3/2021

СЛУЧАЈ McCann and Others v. the United Kingdom И ПОЗИТИВНЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ И КОНТРОЛИСАЊЕМ ОПЕРАЦИЈА ОРГАНА БЕЗБЕДНОСТИ У СКЛАДУ СА чл. 2. ЕКЛЈП

Аутор: Др Дарија Мартинов
Факултет „Др Лазар Вркатић”

САЖЕТАК: Позитивне обавезе су обавезе држава потписница Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода да активно делују како би заштитиле права гарантована овом Конвенцијом. Када је реч о заштити права на живот, као једног од основних људских права, случајем McCann and Others v. the United Kingdom су успостављене нове обавезе држава потписница Конвенције када је реч о планирању и спровођењу операција припадника органа безбедности. Начин на који су те обавезе успостављене, њихов обим и садржај, као и реакције правне теорије али и праксе на ову иновативну пресуду, предмет су анализе овог рада.
Кључне речи: Европска конвенција, позитивне обавезе, право на живот, планирање и контрола операција

Број 3/2021

ЗАДУЖБИНЕ У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ Стање и перспективе

Аутор: Јелена Веселинов
Матица српска

САЖЕТАК: Задужбинарство се, кроз историју, иако са истом садржином, различито правно обликовало у европским земљама. Националним правним прописима земаља на овом подручју другачије су дефинисани основни елементи, правни положај и функционисање правних лица која се оснивају у духу задужбинарства. Идеја Европске уније као тржишта са слободним протоком људи и капитала неминовно је водила настанку веома сложеног скупа правила која важе за земље чланице ове заједнице. Укључивање задужбина на јединствено тржиште и њихов све већи број са међународним карактером општекорисних циљева често доводе до непремостивих проблема у деловању задужбине ван државних граница због неусаглашености националних законодавства земаља ЕУ, без обзира на циљ интеграције да створи јединствени простор без баријера за проток људи, услуга и капитала. Из овог полазишта разматран је предмет овог рада ‒ неопходност регулисања и решавања насталих ситуација у функционисању задужбина и фондација у Европи: стварањем посебних правила на нивоу ЕУ, уједначавањем или хармонизацијом правила које се односе на ове непрофитне организације. Предмет истраживања је одабран због значаја теме у процесу развоја приватног права ЕУ у непрофитном сектору. Циљ рада је анализа правне регулативе која се односи на задужбине и фондације у националним законодавствима чланица ЕУ упоредноправно, али и анализа предлога за стварање јединствених правних правила.
Кључне речи: задужбине, Европска унија, Европска фондација

Број 3/2021

ШИРЕЊЕ КРУГА ПОТРАЖИВАЊА КОД ЈЕДНОГОДИШЊЕГ РОКА ЗАСТАРЈЕЛОСТИ

Аутор: Мср Дејан Пилиповић
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

САЖЕТАК: У овом раду се анализира могућност аналогне примјене чл. 378. Закона о облигационим односима (ЗОО) на друга слична (истоврсна) потраживања. Циљ истраживања се огледа у настојању да се да одговор на централно питање да ли је неопходно осавремењивање одредаба ЗОО о једногодишњем року застарјелости потраживања у складу са савременим токовима у погледу круга потраживања која би требало да застаријевају у овом року? Да би се дошло до одговора на ово питање користе се методе научно-истраживачког рада односно технике, као што су догматичко-нормативна, историјскоправна, упоредноправна, анализа садржаја и упитник. Ова апаратура се користи при проучавању законодавства, судске праксе и правне литературе, као и при емпиријском истраживању. Познавање круга потраживања која застаријевају у једногодишњем року је не само од значаја за теоријску анализу, него је и од практичног значаја за поступање судова, као и за потрошаче.
Кључне речи: застарјелост, једногодишњи рок, ЗОО, круг потраживања, потрошачи

Број 3/2021

ПОВРЕДА ПРАВА ЖИГА КОЈА НАСТАЈЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ МАЛОПРОДАЈНОГ УГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Аутор: Никола Милосављевић
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

САЖЕТАК: Глобални развој електронске трговине доводи до интензивније повреде права жига. У раду који следи аутор најпре анализира појам и место закључења малопродајног уговора закљученог путем интернета, као места могуће повреде права жига. Затим се пружа увид у начин на који настаје повреда права жига путем електронске продаје, као и у досадашње покушаје да се овај проблем реши. На крају рада аутор износи своје мишљење о томе на који начин би се ефикасно могло заштитити право жига у електронској продаји уз постизање равнотеже интереса свих учесника на тржишту.
Кључне речи: електронска трговина, малопродајни уговор, интернет, повреда права жига, интернет посредници

Број 3/2021

ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАЊЕ САСЛУШАЊА ОКРИВЉЕНОГ У ФУНКЦИЈИ ПРИБАВЉАЊА ЗАКОНИТОГ И ПОТПУНОГ ИСКАЗА

Аутор: Др Жељко Д. Мирков
Основно јавно тужилаштво у Кикинди

САЖЕТАК: Рад се бави мерама за припрему и планирање саслушања окривљеног од стране представника полиције или тужилаштва. У уводном делу аутор даје опште напомене о саслушању окривљеног и његовом исказу у кривичном поступку. Затим се у раду износе ставови теоретичара у погледу значаја припреме и планирања саслушања окривљеног, као и конкретне мере које је потребно предузети приликом спровођења ове активности. Те мере су: 1) одређивање лица које ће саслушавати окривљеног; 2) одређивање места и времена саслушања окривљеног; 3) анализа стања у списима предмета пре првог саслушања и утврђивање свих чињеница и околности које се тичу кривичног дела; 4) прибављање података о личности окривљеног и 5) припрема стратегије саслушања. Аутор ове мере сматра нужним претпоставкама да би се од окривљеног прибавио не само законит исказ, који је у складу са одредбама кривичног процесног права, већ и потпун исказ, који је подобан да што прецизније расветли чињенице које се тичу извршења кривичног дела.
Кључне речи: мере за припрему саслушања окривљеног, значај припреме саслушања, саслушање окривљеног, полиција, тужилаштво

Број 3/2021

ПОРЕДБЕНОПРАВНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА, КАО ПРЕДМЕТА ОСИГУРАЊА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ЊЕМАЧКОМ И ХРВАТСКОМ ПРАВУ

Аутори: Др. сц. Лорис Беланић
Др. сц. Јакоб Накић
Свеучилиште у Ријеци, Правни факултет

САЖЕТАК: Трошкови парничног поступка могу за странке представљати значајан финанцијски терет у остваривању својих права. Осигурање правне заштите омогућује да се тај терет пребаци „на леђа“ осигуратеља и тако олакшати странкама вођење парничног поступка у финанцијском смислу, а што је и од утјецаја и на могућност остваривања њихових права. Осигурањем правне заштите се покривају само они правни трошкови који су нужни (потребни) за остваривање заштите правних интереса осигураника. При томе, осигуратељ надокнађује правне трошкове у складу с одредбама процесних закона о дужности накнаде трошкова поступка те прописима који одређују висину и садржај појединих правних трошкова. У раду се креће од приказа и анализе покрића трошкова правне зашите у њемачком праву. Потом се, по узору на анализирано покриће из њемачког права, приказује покриће трошкова правне заштите у хрватском праву, обрађујући притом елементе правних трошкова (поједине правне радње за које је прописано да се плаћају одговарајуће накнаде, као и висина тих накнада) које осигуратељи правне заштите требају узети у обзир при формирању покрића ОПЗ-а. На крају, даје се приказ праксе Суда Еуропске уније која се односи на осигурање правне заштите.
Кључне речи: осигурање правне заштите, увјети осигурања, парнични трошкови, одвјетнички трошкови, трошкови суда