• Број 1/2023

  • Чланци:
  • Начело екстензивности хипотеке код зграде и посебних дијелова непокретности у изградњи   ст.5
  • Однос унутрашњег и међународног права према Уставу Црне Горе   ст.46
  • Неке правне недоумице у вези са забраном запошљавања   ст.106
  • Насиље у породици између кривичног и прекршајног права Републике Српске   ст.157
  • Сличности и разлике у емисији хартија од вредности и виртуелних валута – питање правне одговорности емитента   ст.196
  • Надлежност међународног кривичног суда поводом кривичних дела извршених на територији Авганистана   ст.234
  • Захтев за заштиту законитости. Теоријски и практични аспекти   ст.285
  • Народна скупштина Републике Србије и немачки Бундестаг. Упоредноправна анализа   ст.331
  • Напредне технике у анализама саобраћајних незгода   ст.350
  • Остали прилози и саопштења:
  • О Демостену   ст.361
  • О Цицерону   ст.366
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.373
  • Порески деликти у Српском праву   ст.382
  • Упутство за ауторе с правилима цитирања   ст.386
  • Упутство рецензентима за израду рецензије   ст.396
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.403

  Број 1/2023   3,2МB   Преузмите

 • Број 2/2023

  • Чланци:
  • Развој схватања о еквивалентности узајамних престација кроз правила о правичној цени од античког доба до почетка XX века   ст.425
  • Сагласност за закључење уговора   ст.480
  • Actio familiae erciscundae у Гортинском законику и Закону 12 таблица   ст.532
  • Однос кондикције и верзије у модерном праву   ст.575
  • Основни принцип искрене сарадње у праву Европске уније   ст.611
  • Положај браниоца у поступку за изручење у Републици Србији   ст.643
  • Поглед на парнице у Covid 19 медицинским предметима. Инострана пракса   ст.689
  • Анализа степена правне независности Хрватске народне банке и Народне банке Републике Северне Македоније   ст.733
  • Неочекиване дискриминаторне и друге одредбе у Законику о кривичном поступку којима се крше људска права   ст.776
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.793
  • Неколико речи о Коментару закона о јавном тужилаштву   ст.816
  • Конкурс за доделу награде „Милорад Ботић”   ст.820
  • Конкурс за доделу награде „Катарина Ленголд Маринковић”   ст.827
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.834

  Број 2/2023   4,8МB   Преузмите