• Број 4/2021

  • Чланци:
  • Однос литиспенденције и искључиве уговорене међународне надлежности у праву Хашке конференције и Босне и Херцеговине   ст.957
  • Владавина права у међународном праву и њена примена у пракси   ст.994
  • О недостацима споразума о признању кривичног дела   ст.1020
  • Наследноправни механизми заштите чланова породице оставиоца у чешком праву   ст.1063
  • Ништавост као претпоставка конверзије уговора   ст.1085
  • Слобода изражавања адвоката кроз праксу Европског суда за људска права   ст.1145
  • Прикази и расправе:
  • Адвокатска комора Војводине 1921–2021.   ст.1176
  • Сто година Адвокатске коморе Војводине 1921–2021.   ст.1180
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.1199
  • Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја из чл. 289. ст. 1. и 3. КЗ у судској пракси   ст.1219
  • Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ   ст.1230
  • Листа рецензената   ст.1239
  • Остали прилози и саопштења:
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.1242
  • Садржај Гласника за 2021. годину   ст.1265

  Број 4/2021   3,77МB   Преузмите

 • Број 3/2021

  • Чланци:
  • Анализа правних аспеката слободе изражавања у оквиру политичког дискурса. Стање у законодавству и судској пракси у Републици Србији   ст.616
  • Случај McCann and Others v. the United Kingdom и позитивне обавезе у вези са планирањем и контролисањем операција органа безбедности у складу са чл. 2. ЕКЉП   ст.665
  • Задужбине у европском праву. Стање и перспективе   ст.700
  • Ширење круга потраживања код једногодишњег рока застарјелости   ст.734
  • Повреда права жига која настаје закључењем малопродајног уговора путем интернета   ст.794
  • Припрема и планирање саслушања окривљеног у функцији прибављања законитог и потпуног исказа   ст.825
  • Прикази и расправе:
  • Поредбеноправни приказ трошкова парничног поступка као предмета осигурања правне заштите у Њемачком и Хрватском праву   ст.846
  • Остали прилози и саопштења:
  • In memoriam. Александар Пердух   ст.891
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.894
  • Узнемирење јавности као притворски основ по чл. 211. ст. 1. т. 4. ЗКП   ст.913
  • Сентенце из праксе дисциплинског суда АКВ   ст.924
  • Саопштење са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.929

  Број 3/2021   3,83МB   Преузмите