Glasnik 1928-1937
 • Broj 1/2024

  • Članci:
  • Ekologija i kaznenopravni instrumenti zaštite. Norma i praksa Republike Severne Makedonije   st.5
  • Krivična dela protiv životne sredine, prostora i prirodnih dobara u Krivičnom zakoniku Republike Slovenije   st.59
  • Način obračuna sniženja cene kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe   st.97
  • Značaj pravnih instrumenata za sprečavanje povreda na radu i profesionalnih bolesti   st.131
  • Prava i dužnosti oštećenog u krivičnom postupku   st.166
  • Povreda prava na odbranu prilikom određivanja pritvora u fazi istrage   st.209
  • Mogućnosti parlamentarnog nadzora nezavisnog pravosuđa s osvrtom na doktrinu sub judice   st.241
  • Ostali prilozi i saopštenja:
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.282
  • Odabrana praksa iz oblasti krivičnog prava   st.297
  • Nataša Petrović Tomić, Arbitraža i alternativno rešavanje sporova iz osiguranja i reosiguranja   st.307
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.310

  Broj 1/2024   3,9МB   Preuzmite