За очување конкурентности привредних друштава, неопходна је адекватна правна заштита пословне тајне.

Благовременој заштити од нелојалне конкуренције те закључењу уговора о поверљивости, најбоље је приступити пре започињања преговора.

У овом тексту, акценат ће бити на законској регулативи поменуте области.

Извори права су Закон о заштити пословне тајне и Закон о облигационим односима.

Према закону о заштити података пословне тајне, информације које се штите као пословна тајна су: финансијски, економски, пословни, научни, технички, технолошки, производни подаци, студије, текстови, резултати истраживања, укључујући и формулу, цртеж, план, пројекат, прототип, код, модел, компилација, програм, метод, техника, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично, без обзира на који начин су сачувани или комлирани.

Дакле, ради се о нематеријалној имовини. Поред таксативно набројаних информација, неопходно је да иста има квалитетна својства, односно да имакомерцијалну вредност, тајност и да је заштићена мерама за очување тајности.

Држалац пословне тајне мора да предузме кораке за заштиту пословне тајне. У пракси су то најчешће: НДА уговори, клаузуле о поверљивости у уговорима о раду запослених, ангажованих лица, практиканата или волонтера.

Дакле, привредно друштво односно држалац пословне тајне, треба да усклади опште акте са важећим законом те ће на тај начин моћи да оствари предвиђену заштиту. 

КАКВА ЈЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАШТИТУ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ?

Закон предвиђа грађанско-правну заштиту односно тужбу због повреде пословне тајне и новчану казну за привредни преступ.

Рок за подношење тужбе у парничном поступку је у року од шест месеци од дана када је тужилац сазнао за повреду учиниоца, односно најкасније у року од три године од дана када је повреда учињена.

Држалац пословне тајне може тужбом да покрене поступак те да захтева:

  • Престанак радње које могу довести до незаконитог прибављања, коришћења или откривања пословне тајне и забрану незаконитог прибављања, коришћења или откривања информација које предстваљају пословну тајну.
  • Спречавање промета односно одузимање и повлачење из промета, измену или уништавање свих предмета који садрже информације које представљају пословну тајну, ако те податке немогуће посредно или непосредно видети или преносити
  • Накнаду штете, укључујући стварну штету и изгубљену добит
  • Искључење тог лица као члана привредног друштва, ако је от лице члан привредног друштва
  • Раскид радног односа за то лице, ако је то лице запослено у правном лицу
  • Објављивање пресуде у јавном гласилу о трошку туженог

Парнични поступак који се води по тужби за повреду пословне тајне је хитан! 

Поред наведеног, закон у члану 19. предвиђа и казнене одредбе те наводи даће се казнити за привредни преступ новчаном казном у износу од 100.000,00 динара до 300.000,00 динара привредно друштво или друго правно лице, односно да ће се казнити новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до 200.000,00 динара одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

Јована Говедарица

Адвокат у Новом Саду