Obaveštavamo sve zainteresovane autore da se za decembar 2020. godine planira objavljivanje Glasnika Advokatske komore Vojvodine sa temom filozofija prava.

Istovremeno pozivamo sve zainteresovane da uredništvu najkasnije do 01.11.2020. godine dostave svoje radove iz najavljene tematske oblasti.

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com

Dostavljeni radovi moraju biti usaglašeni sa smernicama istaknutim u Uputstvu zа autorе s pravilima citiranja koje je dostupno na: http://www.glasnik.edu.rs/wp-content/uploads/2020/02/Uputstvo-za-autore-s-pravilima-citiranja.pdf .

POSEBNE POGODNOSTI AUTORIMA

U cilju unapređenja kvaliteta Glasnika Advokatske komore Vojvodine i u želji da aktivno doprinese razvoju pravne teorije i prakse na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, uredništvo objavljuje da:

 1. autori članaka koji posebno doprinose razvoju pravnog i filozofskog dijaloga odlukom uređivačkog odbora mogu biti nagrađeni honorarom u iznosu do 15.000 rsd.
 2. Svi radovi prihvaćeni za objavljivanje biće stručno prevedeni i objavljeni i na engleskom jeziku o trošku časopisa.
 3. Glasnik Advokatske komore Vojvodine jedini je pravni časopis u Srbiji i jedan od retkih u regionu koji je posebno prilagođen objavljivanju članaka o obimnim naučnim istraživanjima, čije objavljivanje zahteva pozivanje na znatan korpus ranije nepoznatih, nedostupnih ili teško dostupnih, odnosno dostupnih ali nesistematizovanih podataka na kojima se istraživanje zasniva. Takve podatke autor može objaviti u prilogu uz rad pod nazivom „Banka podataka“. Kada je to zbog obima banke podataka potrebno, ona može biti objavljena u elektronskoj formi kao elektronska banka podataka, a takva (elektronski objavljena) banka podataka po potrebi može biti i štampana u vanrednom ili dopunskom broju  Glasnika.
 4. Svi članci objavljeni u Glasniku javno su dostupni u punom obimu u elektronskoj formi na Srpskom citatnom indeksu kao i u DOAJ bazi što im omogućava dostupnost, vidljivost i pretraživost u celom svetu.
 5. Glasnik od autora ne potražuje naknadu za prijavu, recenziranje i objavljivanje članka, niti od autora potražuje bilo kakav drugi vid naknade.

Glasnik objavljuje više vrsta naučnih i stručnih radova.

Naučni članci

 1. Originalni naučni rad je rad u kome se iznose prethodno neobjavljivani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom.
 2. Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos, vidljiv na osnovu autocitata.
 3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.
 4. Prethodno saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog istraživanja. Nema više od 1.000 reči.
 5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji.

Nenaučni članci

Nenaučni članci su stručni radovi i ostali prilozi.

Stručni rad

Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu.

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci), kao i komentari sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku.

Ostali prilozi

Nenaučni prilozi koji nisu stručni radovi, a koji se objavljuju u časopisu, svrstavaju se u jednu od sledećih kategorija:

 1. uvodnik je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora.
 2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.
 3. Odlomci iz pravne prakse su prilozi koji su sastavljeni od jednog ili više odlomaka iz pravne prakse. Prilog se sastoji od apostrofirane sentence iz odluke ili mišljenja suda (domaćeg ili stranog), arbitražnog tela ili organa uprave, koji predstavlja novinu u postupanju ili razjašnjava nedoumice koje su se javile u ranijem postupanju u praksi. Apostrofirana sentenca treba da bude propraćena obrazloženjem ili komentarom. Prilog se može sastojati od jedne ili više takvih sentenci s obrazloženjem i može, ali ne mora, sadržati uvodna i zaključna zapažanja.
 4. Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i stručni i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim radom doprinela razvoju prava ili advokature.
 5. Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju.
 6. Recenzija je prikaz knjige s osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, njen značaj i sadržaj, a može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad autora te knjige.
 7. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom ili stručnom okupljanju.
 8. Ispravka je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška iz prethodnog broja.
 9. Zahvalnica je izjava zahvalnosti upućena određenom licu, grupi lica ili instituciji.
 10. Izveštaj o radu organa Komore.
 11. Saopštenjesa sednice organa Komore.
 12. Ostalo je naziv koji se dodeljuje prilozima koji ne mogu biti svrstani ni u jednu od pobrojanih kate-gorija.

Za sve dodatne informacije, zainteresovana lica mogu se obratiti uredništvu na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com sa naznakom – Za Glasnik.

Ceo tekst poziva autorima možete pročitati ovde.

U Novom Sadu, dana: 27. 7. 2020. godine

Uredništvo  Glasnika Advokatske komore Vojvodine