Обавештавамо све заинтересоване ауторе да се за децембар 2020. године планира објављивање Гласника Адвокатске коморе Војводине са темом филозофија права.

Истовремено позивамо све заинтересоване да уредништву најкасније до 01.11.2020. године доставе своје радове из најављене тематске области.

Радови се достављају путем платформе за електронско уређивање часописа на линку: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user или на е-маил адресу: akvojvodine@gmail.com

Достављени радови морају бити усаглашени са смерницама истакнутим у Упутству за ауторе с правилима цитирања које је доступно на: http://www.glasnik.edu.rs/wp-content/uploads/2020/02/Uputstvo-za-autore-s-pravilima-citiranja.pdf .

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ АУТОРИМА

У циљу унапређења квалитета Гласника Адвокатске коморе Војводине и у жељи да активно допринесе развоју правне теорије и праксе на националном, регионалном и међународном нивоу, уредништво објављује да:

 1. аутори чланака који посебно доприносе развоју правног и филозофског дијалога одлуком уређивачког одбора могу бити награђени хонораром у износу до 15.000 рсд.
 2. Сви радови прихваћени за објављивање биће стручно преведени и објављени и на енглеском језику о трошку часописа.
 3. Гласник Адвокатске коморе Војводине једини је правни часопис у Србији и један од ретких у региону који је посебно прилагођен објављивању чланака о обимним научним истраживањима, чије објављивање захтева позивање на знатан корпус раније непознатих, недоступних или тешко доступних, односно доступних али несистематизованих података на којима се истраживање заснива. Такве податке аутор може објавити у прилогу уз рад под називом „Банка података“. Када је то због обима банке података потребно, она може бити објављена у електронској форми као електронска банка података, а таква (електронски објављена) банка података по потреби може бити и штампана у ванредном или допунском броју  Гласника.
 4. Сви чланци објављени у Гласнику јавно су доступни у пуном обиму у електронској форми на Српском цитатном индексу као и у ДОАЈ бази што им омогућава доступност, видљивост и претраживост у целом свету.
 5. Гласник од аутора не потражује накнаду за пријаву, рецензирање и објављивање чланка, нити од аутора потражује било какав други вид накнаде.

Гласник објављује више врста научних и стручних радова.

Научни чланци

 1. Оригинални научни рад је рад у коме се износе претходно необјављивани резултати сопствених истраживања научним методом.
 2. Прегледни рад је рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата.
 3. Кратко саопштење је оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима који садржи дотада необјављене резултате завршеног научног истраживања. Нема више од 1.000 речи.
 4. Претходно саопштење је оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима који садржи дотада необјављене резултате незавршеног научног истраживања. Нема више од 1.000 речи.
 5. Научна критика односно полемика је расправа на одређену научну тему заснована искључиво на научној аргументацији.

Ненаучни чланци

Ненаучни чланци су стручни радови и остали прилози.

Стручни рад

Стручни рад је прилог у коме се нуде искуства корисна за унапређење професионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу.

Под стручним радом подразумевају се и прикази судске или административне праксе, приказ или студија конкретног случаја или групе случајева (уколико не задовољавају услове да буду категорисани као научни чланци), као и коментари судске или административне праксе, укључујући ту и стручну критику.

Остали прилози

Ненаучни прилози који нису стручни радови, а који се објављују у часопису, сврставају се у једну од следећих категорија:

 1. уводник је кратак чланак који доноси мишљење или став. Уводник по правилу пише главни уредник или члан уређивачког одбора.
 2. Есеј је кратак осврт на неку тему с изношењем промишљања аутора.
 3. Одломци из правне праксе су прилози који су састављени од једног или више одломака из правне праксе. Прилог се састоји од апострофиране сентенце из одлуке или мишљења суда (домаћег или страног), арбитражног тела или органа управе, који представља новину у поступању или разјашњава недоумице које су се јавиле у ранијем поступању у пракси. Апострофирана сентенца треба да буде пропраћена образложењем или коментаром. Прилог се може састојати од једне или више таквих сентенци с образложењем и може, али не мора, садржати уводна и закључна запажања.
 4. Биографија је прилог којим се описује живот, професионални пут и стручни и научни допринос заслужног правника или неке друге особе која је својим радом допринела развоју права или адвокатуре.
 5. Некролог је обавештење о нечијој смрти које садржи кратку биографију.
 6. Рецензија је приказ књиге с освртом на тему коју књига обрађује, њен значај и садржај, а може садржати и осврт на научни и стручни рад аутора те књиге.
 7. Приказ научног или стручног скупа је кратко саопштење о научном или стручном окупљању.
 8. Исправка је кратко саопштење којим се исправља грешка из претходног броја.
 9. Захвалница је изјава захвалности упућена одређеном лицу, групи лица или институцији.
 10. Извештај о раду органа Коморе.
 11. Саопштењеса седнице органа Коморе.
 12. Остало је назив који се додељује прилозима који не могу бити сврстани ни у једну од побројаних кате-горија.

За све додатне информације, заинтересована лица могу се обратити уредништву на е-маил адресу: аkvojvodine@gmail.com са назнаком – За Гласник.

Цео текст позива ауторима можете прочитати овде.

У Новом Саду, дана: 27. 7. 2020. године

Уредништво  Гласника Адвокатске коморе Војводине