Radi podsticanja razmene mišljena i stručne diskusije među pravnicima Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis za pravnu teoriju i praksu raspisuje:

KONKURS ZA DODELU NAGRADE ZA PISANU PRAVNU REČ

Opšti uslovi konkursa

Nagrada se dodeljuje za naučni ili stručni rad objavljen u Glasniku advokatske komore Vojvodine koji je najviše doprineo dijalogu između pravne teorije i prakse.

Pravo učešća na konkursu imaju svi autori naučnih ili stručnih radova u oblasti prava čiji su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u Glasniku Advokatske komore Vojvodine tokom 2020. godine.

Nagrada iznosi 80.000 dinara.

U izbor za nagradu ulaze radovi pristigli najkasnije do 15. 11. 2020. godine.

Odluku o pobedniku konkursa doneće uređivački odbor Glasnika advokatske komore Vojvodine najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: akvojvodine@gmail.com

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema koja su dostupna na veb-stranici Glasnika Advokatske komore Vojvodine www.glasnik.edu.rs

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s pravilima uređivanja, lekture i korekture.

Posebni uslovi konkursa

Svi pristigli radovi podležu kategorizaciji prema pravilima časopisa.

Naučni radovi podležu dvostrukoj slepoj recenziji s dva recenzenta iz uže naučne oblasti kojoj po svom predmetu istraživanja pripada pristigli rad.

Radovi koji u postupku recenzije dobiju negativnu ocenu jednog ili oba recenzenta neće se uzeti u razmatranje za dodelu nagrade.

Svi naučni radovi koji dobiju obe pozitivne recenzije i stručni radovi koji budu prihvaćeni za objavljivanje od strane uredništva biće objavljeni u Glasniku advokatske komore Vojvodine tokom 2020. i 2021. godine, pod istim uslovima pod kojima se objavljuju i svi drugi naučni i stručni radovi u časopisu.

Tehnički uslovi za prijem radova

Obim teksta

Dužina rada ograničena je na jedan autorski tabak koji čini tekst od 16 stranica sa po 28 redova na stranici i 66 slovnih mesta u redu što ukupno čini dužinu teksta od 30.000 slovnih znakova (karaktera) uključujući i razmake. U dužinu rada ne uračunavaju se naslovi, sažeci i literatura.

Za pisanje se koristi font Times New Roman veličine 12 pt, s razmakom između redova vrednosti 1,5 na stranici A4 formata.

Jezik i pismo

Naučni radovi se predaju na srpskom jeziku na ćiriličkom ili latiničkom pismu, ili na engleskom jeziku, ili na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori ili Republici Hrvatskoj.

Sažetak i rezime

Sažetak se daje na početku rada, ispod naslova, a iznad ključnih reči.

Sastavni delovi sažetka su osnovni problemi, cilj istraživanja, metodi, po  mogućnosti kratak osvrt  na rezultate i zaključke.

Sažetak treba da ima od 60 do 200 reči i treba da stoji između zaglavlja (naslov, imena autora i dr.)   i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka.

Naučni rad mora sadržati sažetak i na engleskom jeziku.

Кljučne reči

Broj ključnih reči ne može biti veći od 10.

Кljučne reči daju se na svim jezicima na kojima postoje sažeci.

U članku se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea.

Literatura

Nakon teksta rada sledi odeljak Literatura u kom autor navodi sve izvore koje je koristio u tekstu i na koje je upućivao, bilo da je upućivanje vršeno u samom tekstu ili u fusnoti.

Izvori se navode abecednim odnosno azbučnim redom, prema prezimenu autora.

Autor može grupisati izvore prema vrsti, npr: knjige i članci, pozitivnopravni propisi, međunarodna regulativa itd.

Banka podataka

Kada je to posebno opravdano, naučni radovi mogu biti propraćeni bankom podataka.

Banka podataka je skup podataka razvrstanih i izloženih po određenom sistemu, koji su namenjeni daljim naučnim interpretacijama ili praktičnoj primeni, ili koji služe kao dokaz ili prilog potvrđivanju ili opovrgavanju zaključaka, teza i ideja kojima se naučni rad bavi, a po svom obimu su takvi da ne bi bilo celishodno uvrstiti ih u sam tekst rad.

Banka podataka predstavlja prilog koji se raspoređuje odmah iza rada povodom kog se prilaže.

Izuzetno, ukoliko obim podataka prevazilazi 16 stranica, u prilogu rada može se navesti skraćena banka podataka.

Skraćena  banka  podataka  je  saopštenje  u  kom  se  navodi  vrsta  podataka  koji  su  njen predmet, metodologija  i sistematika  razvrstavanja podataka  u  banci,  kao  i  spisak  podataka  na koje  se odnosi, s obaveznom naznakom o tome da se svi podaci i u punom obimu nalaze u elektronskoj banci podataka na tačno određenoj veb-adresi.

Elektronska banka podataka predstavlja banku podataka u elektronskoj verziji koju uredništvo čini dostupnom na istoj veb-stranici na kojoj se nalazi i elektronska kopija časopisa.

Uredništvo može odlučiti da se elektronska banka podataka objavi i u štampanom obliku, kada to zahtevaju interesi naučne ili stručne javnosti.

U slučaju iz prethodnog stava uredništvo može odlučiti da se takva banka podataka objavi u okviru vanrednog, dopunskog ili specijalnog broja časopisa.

U postupku prijavljivanja članka, banka podataka dostavlja se kao prilog u elektronskoj formi uz članak.

Pravila citiranja

Bibliografsko citiranje vrši se putem fusnota prema pravilima datim u primerima citiranja bibliografskih jedinica.

Kada autor u svoj rad unosi citirani tekst koji svojom dužinom zauzima dva ili više reda, takav se tekst izdvaja u poseban pasus koji se ceo uvlači u odnosu na početnu liniju teksta korišćenjem komande tab.

 • Odredbom čl. 153. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da:

„Stranka koja u celini izgubi parnicu dužna je da protivnoj stranci naknadi troškove (st. 1). Ako stranka delimično uspe u parnici, sud može s obzirom na postignuti uspeh da odredi da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova (st. 2)…“

Navođenje knjiga

 • autor: Prezime, Inicijal (godina izdanja). Naslov: podnaslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice.
 • Petrović, P. (2004). Pravo i pravda: Teorija prirodnog prava. Beograd: Službeni glasnik,
 • autora: Prezime, Inicijal , Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov: podnaslov knjige.

Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice.

 • Petrović, P., Jovanović, J. (2007). Ugovori trgovinskog prava. Beograd: Zavod zaudžbenike, 258.

3–5 autora: Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja).

Naslov: podnaslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice.

 • Petrović, P., Jovanović, J., Nikolić, N. (2009). Naknada štete. Beograd: Službeni glasnik,

6 i više autora: navode se svi autori ako ih je 6 ili 7, a kada ih je 8 i više, navodi se prvih 6, izostavljaju se svi ostali pre poslednjeg autora i umeće se pravopisni znak tri tačke.

 • Petrović, , Jovanović, J., Nikolić, N., Stojanović S., Popović, P., … Ivanović, I. (2011).

Krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, 258.

NAPOMENA: Prilikom navođenja literature na referensnoj strani izostaviti brojeve stranica koje upućuju na poseban deo citirane knjige.

Navođenje članka iz časopisa

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov članka. Naziv časopisa, volumen (broj), stranice od–do.

 • Petrović, P. (2014). Naknada štete. Pravnik 90 (3), 141–157.

Navođenje enciklopedija u štampanom izdanju

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedije. (Vol. broj, str. broj).

Mesto izdanja: Izdavač.

 • Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. (Vol. 1, str. 170–171). Beograd:

Navođenje enciklopedija u onlajn izdanju

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedije. Preuzeto.

 • Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. Preuzeto 27. 1. 2020. sa http://primer.com. Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na:

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Dostupno na: internet adresa

Navođenje izvora s interneta

Prezme, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Preuzeto datum sa: internet adresa

 • Petrović, P. (2014). Naknada štete. Preuzeto 27. 12. 2018. sa: http://primer.com Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na:
 • Petrović, P. (2014). Naknada štete. Dostupno na: http://primer.com

Navođenje domaćih propisa

Pun naziv propisa, glasilo u kome je propis objavljen, broj glasila/godina objavljivanja.

 • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014. – dr.zakon, 5/2015. i 44/2018.

Navođenje stranih propisa

Naziv institucije koja je propis donela, pun naziv propisa, mesto objavljivanja, godina.

 • European Parliament, The Impact of German Unification on the European Community,Brussels,

Navođenje domaće sudske prakse

Naziv sudske odluke i naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke i datum odluke.

 • Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2137/2011. od 25. 5. 2011.

Navođenje strane sudske prakse

Strana sudska praksa se navodi u skladu s pravilima koja važe za navođenje sudske prakse odgovarajućih sudova.

Pravila citiranja sudske prakse Evropskog suda pravde mogu se pronaći na sledećem linku: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/en/

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava citira se tako što se prvo kurzivom navodi ime predmeta, potom u zagradi skraćenica „App. no.“ Nakon koje se navodi broj predmeta, potom datum  donošenja odluke:

 • A v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11.

Ukoliko se autor poziva na tačno označeni paragraf u odluci potrebno je navesti i broj pargrafa s oznakom para.:

 • A v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. para.

Ukoliko se citat odnosi na više paragrafa onda navesti paragrafe od–do s oznakom paras.:

 • A v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. paras. 25–28.

Literatura, izvori i citirana sudska praksa

Literatura se navodi nakon članka, kao posebna sekcija tako što se sve bibliografske jedinice navode azbučnim ili abecednim redom po prezimenu autora, a kod istog autora, po godini izdavanja (od najnovije do najstarije). Iza prezimena, a pre imena odnosno inicijala imena autora, obavezno  se piše zapeta.

Domaći i međunarodni izvori prava se navode nakon članka, kao posebna sekcija, redom kojim su navođeni u članku.

Citirana sudska praksa se navodi nakon članka, kao posebna sekcija, redom kojim je navođena u članku.

U Novom Sadu, 7. 2. 2020. godine

Uređivački odbor

Glasnika Advokatske komore Vojvodine