ИСТОРИЈАТ

Гласник Адвокатске коморе Војводине као стручни часопис покренула је 1. јуна 1928. године Адвокатска комора у Новом Саду, данас Адвокатска комора Војводине. Он је један од најстаријих правних часописа не само у Србији, већ и на подручју бивше Југославије, који излази континуирано. Од 1981. године Гласник је дефинисан као часопис за правну теорију и праксу. У првој половини 1996. године установио је критеријуме који важе за ранг научних публикација, а од 2004. године има статус научног часописа, према критеријумима Министарства за науку Републике Србије. Часопис објављује изворне научне чланке, расправе, правне есеје, огледе из историје права, приказе књига, текстове који се односе на правну праксу и саопштења из рада Адвокатске коморе Војводине. У Гласнику радове објављују пре свега научници правног профила, професори и асистенти са правних факултета, али и адвокати и судије, као и други правни стручњаци, али и стручњаци чији рад се везује за право. Часопис излази тромесечно.

Advokatska komora Vojvodine

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Кривичноправни аспекти љекарске грешке и несавјесно пружање љекарске помоћи. Примјер Србије и Словеније

Аутор: Дејан Ц. Решетар
Адвокатска комора Војводине

САЖЕТАК
Здравље људи је кривичним законодавством предвиђено као важан заштитни објекат. Иако је циљ у раду сваког љекара побољшање здравља и изљечење пацијента, понекад дође и до случајева љекарске грешке. Аутор у раду најприје разматра дефинисање појма љекарска грешка, осврће се на основну подјелу и раздваја појам љекарске грешке од сличних појмова као што су несрећан сучај и компликација. Љекарска грешка постојаће у случају ако се утврди узрочна веза између радње љекара и озбиљног нарушавања здравља пацијента или наступање смртног исхода. Да би избјегао да дође до љекарске грешке доктор је дужан да пацијенту објасни евентуалне ризике у лијечењу, као и ризике у току самог оперативног захвата и постоперативном току, као и да пацијент да сагласност прије медицинског захвата. Аутор даље разматра конкретно кривично дјело – Несавјесно пружање љекарске помоћи и аналазира га у позитивном праву и кривичном праву Словеније гдје долази до интересантних закључака о сличности прописаних санкција као и да је кривично дјело – Несавјесно пружање љекарске помоћи делицта проприа, јер је сужен и специфичан круг оних лица која се могу наћи у улози извршиоца кривичног дјела.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Биоетички аспекти казненоправне регулације некрофилије у Републици Хрватској

Аутори:
Др Томислав Недић; Центар за интегративну биоетику Свеучилишта Ј. Ј. Строссмаyера у Осијеку
Мр Лука Јанеш; Свеучилишни центар за интегративну биоетику, Свеучилиште у Загребу

САЖЕТАК
Некрофилија спада међу најтабуизираније сегменте психопатолошких, али такођер и правних категорија, при чему се у први план расправе намећу питања дјела против (преминулог) људског тијела и његова оскврнућа, али и феномена живота и смрти особе пер се. Овим радом настоји се придонијети на плану евалуације одређених проблематичних правних и (био)етичких сегмената везаних уз заподјенуто, користећи, у првом реду, цасе лаw методу, формално-логичку правну методу те методу језичног тумачења права, као аргументацијску испомоћ за анализу казненоправне регулације некрофилије. У наведени дискурс бит ће имплементиран и биоетички сензибилитет – предметно интенционално својство интегративне биоетике1, а у сврху оријентације и наглашавања одговорности према животу особе као темељне деонтолошке парадигме одређених правних поступака.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Правне дилеме мождане смрти трудне жене. Случај Марлисе Муњоз

Аутор: Јагода В. Дрљача
Институт друштвених наука, Београд

САЖЕТАК
Предмет овог чланка представља случај који се десио 2013. године у Тексасу, а који је изазвао велику полемику медицинске и правне струке и узбуркао јавност. Марлиса Муњоз, четрнаест недеља трудна, доживела је масивну плућну емболију која је резултирала можданом смрћу. Марлисина воља је била да је у случају иреверзибилног оштећења мозга лекари вештачки не одржавају. Упркос Марлисиној вољи коју је изнео њен супруг Ерик, а потврдили њени родитељи, лекари су одлучили да је због трудноће вештачки одржавају до порођаја, односно док је фетус виталан. Упориште за овакву одлуку су нашли у Закону о изјавама датим унапред државе Тексас (ТАДА). Основни проблем овако постављеног прописа и тумачења јесте колизија права индивидуе која је донела одлуку о свом телесном интегритету и права фетуса да се и даље развија. У овом случају нису узете у обзир ни мождане аномалије и оштећења које би претрпео фетус који би се развијао од четрнаесте недеље у условима вишемесечног вештачког одржавања мождано мртве мајке. Циљ истраживања је да се анализирају изјаве дате унапред, да ли прописи дерогирају вољу лица када се ради о трудној жени, (не)оправданост дерогирања, са посебним освртом на спорни ТАДА. У закључним разматрањима анализираћемо које се правне и етичке дилеме отварају у овим случајевима.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Судскомедицинско вештачење накнаде штете због трајно повећаних потреба

Аутори:
Др сц. Зоран Иванов; Удружење вештака „Војводина” Нови Сад
Др сц. Веселин Говедарица; Удружење вештака у медицини рада Београд

САЖЕТАК
Чл. 195. Закона о облигационим односима регулисано је питање накнаде штете у случају телесне повреде или нарушења здравља. Један од видова накнаде такве штете јесте и рента која се може досудити оштећеном лицу уколико су његове потребе трајно повећане (ст. 2. наведеног члана). Трајно повећане потребе има онај оштећени чије је здравље нарушено или му је животна активност умањена на тај начин да више није у стању да самостално задовољава основне животне потребе или их може задовољити тек уз уложен појачан напор. Такво лице се по правилу у обављању својих основних животних потреба ослања на помоћ другог лица.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Партнери истог пола као титулари права на биомедицински потпомогнуту оплодњу

Аутор: Др Олга Јовић Прлаиновић
Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

САЖЕТАК
У појединим европским законодавствима партнерима истог пола дозвољен је приступ одговарајућим поступцима зачећа уз биомедицинску помоћ. Одређивање породичног статуса детета у том случају подразумева одступање од традиционалних правила о утврђивању материнства и очинства: дете, другим речима, може имати мајку или оца и другог родитеља истог пола. Анализом упоредноправних решења у овој области, може се закључити да истополни партнери као титулари права на биомедицински потпомогнуту оплодњу успостављају нову парадигму родитељства – родитељство као пројекат.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Здравствено-правна регулатива усмерена ка заштити корисника здравствених услуга и јавног здравља. Рад на правилнику о храни за одојчад и малу децу

Аутори:
Др Марта Сјеничић; Институт друштвених наука, Београд
Др Лјиљана Станковић; ГАК „Народни фронт”, Београд

САЖЕТАК
Национална регулатива је делимично усаглашена са одредбама Међународног Кодекса о рекламирању замена за мајчино млеко Светске здравствене организације. Кодекс, уопштено речено, садржи одредбе о неопходности и начину означавања замена за мајчино млеко, забрану њиховог рекламирања, неопходност промовисања дојења. Министарство здравља је формирало Радну група за сачињавање правилника о храни за одојчад и малу децу. Радна група у току 2019. и 2020. ради на решењима за инкорпорисање Кодекса у националну регулативу.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Право на одбијање медицинског третмана и пасивна еутаназија

Аутор:
Тијана Ђурђевић; Адвокатска комора Војводине

САЖЕТАК
Имајући у виду Законом о правима пацијената установљену обавезу лекара да поштује вољу пацијента чак и када је та воља усмерена ка одбијању медицинског третмана неопходног за одржавање живота, као и истим законом предвиђену прекршајну одговорност лекара за лечење без пристанка обавештеног пацијента, у саопштењу се разматра како право пацијента на одбијање медицинског третмана утиче на одговорност лекара за смрт пацијента у смислу одредби Кривичног законика. Анализира се и питање да ли је лекар у одређеним ситуацијама уопште у могућности да удовољи одредбама оба поменута прописа, или се јавља потреба за усклађивањем законских решења.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 2/2020

Увод у медицинско право према позитивном праву Републике Хрватске са изворима и темељним начелима

Аутори:
Др Атила Чоколић; Хрватска одвјетничка комора
Др Дуња Чоколић Петровић; КБЦ Осијек, Клиника за педијатрију

САЖЕТАК
Овим радом аутори доносе дефиницију медицинског права и дају својеврстан увод у ту материју кроз позитивно право Републике Хрватске. Аутори у другом поглављу наводе изворе медицинског (здравственог или лијечничког) права посебно везаних за педијатријски дио медицине. Тако рашчлањују међународне и домаће изворе права. Након тога образлажу законски опис основних начела медицинског и здравственог права. Овај рад је дао тежиште на објашњењу правне одговорности лијечника и других здравствених радника према трећима, која може настати њиховим радом или пропустом у њихову раду.

Број 1/2020

Од права на раскршћу до заокруженог система норми. Развој медицинског права с освртом на право Србије

Аутор: Др Хајрија Мујовић Зорнић
Институт друштвених наука

САЖЕТАК
Предмет чланка је појашњење улоге и специфичности медицинског права као научне дисциплине и особене области права. Циљ је да се кроз медицинско-правне поставке истражи ширење правне уређености области обављања медицинских делатности у заштити људског здравља, која је улога здравственог законодавства уз упућивање на историјску, развојну димензију, као и на карактер извора медицинског права. При томе, питања појмовног разграничења и односа према другим сродним областима, а у првом реду здравственог права, посебна је тема разматрања. На свом почетку медицинско право је било обликовано спајањем великог броја различитих грана права: право људских права, уговорно и одштетно право, стварно право, породично право, јавно право и кривично право. Медицинско право раније није било аутономно изучавано према свом предмету, док је данас широко прихваћено у области правних студија. Показује се да понегде још постоји непознавање ове дисциплине, чак и међу његовим поборницима, у погледу тога који предмет он укључује и како се разликује од других области права. Академски кадар тражи већи простор за ову дисциплину. Анализе спорних медицинских случајева, као и развој правних института и праксе медицинског права, постали су временом предмет све веће пажње и у праву Србије. Закључак је да је област медицинског права доживела свој експлозивни развој и допринела да у исто време право разних категорија пацијената добије своју пуну афирмацију. Дисциплина медицинског права поред тога добија интернационалне размере, кроз покретање све актуелнијих тема глобалног здравља и остваривањем сарадње држава и научних заједница по питањима међународног медицинског права.

Број 1/2020

Правни аспект едитовања генома у хуманој медицини

Аутор: Др Ранко Совиљ
Институт друштвених наука, Београд

САЖЕТАК
Перманентни развој нових технологија у области биомедицине и генетике отвара бројна, до сада не- решена, правна питања. Полазна теза истраживања је како заштитити право појединца да ужива у предностима научно-технолошког развоја, уз истовремено подстицање напретка у науци и технологијама. Последњих година актуелизовало се питање едитовања генома у хуманој медицини. Употребом нормативног и компаративног метода, аутор указује на различита легислативна решења у поступку едитовања људског генома. Узимајући у разматрање да не постоје јединствена правила којима се регулише едитовање генома, аутор констатује да је неопходно правно уредити поступак едитовања људског генома, обезбедити транспарентност научног истраживања, односно употребу добијених резултата на основу спроведених истраживања у научне сврхе, као и заштиту генетичких података особа које су учествовале у поступку едитовања генома.

Број 1/2020

Домашај начела аутономије воље код генетичког тестирања

Аутор: Др Сања Стојковић Златановић
Институт друштвених наука

САЖЕТАК
У раду се даје појмовно одређење биоетичког начела аутономије воље у концептуално-теоријском смислу и указује на његов правни значај. С тим у вези утврђују се основни правни деривати начела аутономије који се, уједно, могу дефинисати и као специјализована права пацијента, тј. право на самоодређење, право на информисани пристанак, као и право на приватност и поверљивост информација о здравственом статусу. Ово, нарочито, у контексту спровођења генетичког тестирања, а имајући у виду специфичности генетичког тестирања као дијагностичке мере. Генетичким тестирањем добија се информација како о тренутном, тако и о будућем здравственом статусу појединца, али и чланова његове породице. Утврђивање домашаја примене начела аутономије у контексту генетичког тестирања дефинисано је као основно истраживачко питање које ће бити разматрано полазећи од савремених теоријских становишта, али и кроз анализу праксе Европског суда за људска права.

Број 1/2020

Депатологизација транс идентитета

Аутор: Др Зорица Мршевић
Институт друштвених наука

САЖЕТАК
Предмет рада је разматрање актуелних светских трендова депатологизације транс идентета што представља један од суштинских начина заштите људских права особа тог идентитетског статуса. Транс и родно различите особе су широм света изложене различитим облицима у скраћивања њихових основних људских права, што је најчешће базирано и оправдавано концептом трансродности као болести. Савремена схватања транс здравствене заштите укидају модел психијатријске заштите афирмацијом приступа који се базира на саветовању и личном одлучивању о питањима сопственог идентитета. Један од неопходних корака је издавање личних идентитетских докумената, без операције. У Србији је ради депатологизације неопходан даљи рад на законској регулативи транс идентитета и усвајање посебног законског акта базираног на принципима депатологизације и самоодређења, какав је понуђени Модел закона о родном идентитету и правима интерсекс особа.

Број 1/2020

Улога права у трансдисциплинарним истраживањима у јавном здрављу

Аутор: Др Мирјана Докмановић
Институт друштвених наука

САЖЕТАК
Предмет рада је трансдисциплинарни приступ истраживањима у јавном здрављу са нагласком на улогу и примену права у овом концепту. Циљ рада је да се размотре потенцијали трансдисциплинарности у јавноздравственим истраживањима за политику и праксу у Републици Србији. Од посебних метода коришћена је метода квалитативне анализе садржаја добрих пракси других земаља. Утврђено је да се правна наука недовољно укључује у ова истраживања. Овим се занемарује улога права у унапређивању јавног здравља путем превођења налаза истраживања у правна решења.

Број 1/2020

Дигитализација услуга у здравственој заштити. Пример Немачке

Аутор: Софија Николић Попадић
Институт друштвених наука

САЖЕТАК
Дигитализација услуга у здравственој заштити са собом носи многобројне изазове. Процес увођења нових технологија може бити веома дуг и релативно компликован. Промене које се односе на целокупан систем неминовно утичу и на однос лекара и пацијената, нарочито у погледу нових начина комуникације и пружања здравствених услуга. Истраживање је посвећено процесу дигитализације услуга у здравственој заштити у Немачкој, као једној од водећих европских држава у погледу финансијских издвајања за здравствену заштиту и доступности здравствених услуга. Анализирани су проблеми који су се јавили на путу дигитализације и начин њиховог решавања. Посебна пажња је посвећена правној регулативи у овој области. Поред потребе за честим прилагођавањем правних прописа, пример Немачке показује да је од пресудног значаја постизање одговарајућег степена сигурности и поверења корисника и пружалаца услуга у нови систем, како би његова имплементација у пракси била ефикаснија. У раду је указано и на последење новине у овој области чија примена се у наредном периоду може очекивати и у другим државама. Нове мере дигитализације ће представљати изазов и за правнике пред којима ће бити задатак  да прилагоде прописе новим потребама уз проналажење иновативних решења.

Број 1/2020

Парнице из медицинског права

Аутори: Драгана Марчетић
Виши суд у Београду

Весна Филиповић
Апелациони суд у Београду

САЖЕТАК
Медицинско право, које је у земљама западне Европе доживело процват и пуно признање, код нас је још увек у повоју. Како је дошло до развоја медицине и све веће примене различитих метода лечења у нашем друштву, приметно је повећан и број парница из ове области. Предмет поступака је накнада штете због тзв. лекарске грешке по основу вануговорне одговорности. Домаћа пракса је изнедрила одређена решења која су унеколико различита од општих поставки облигационог одштетног права. Упоредо са овом праксом, потребно је указати и на праксу Европског суда за људска права у овој области.

Број 4/2019

Хибридни инструменти финансирања у раним фазама стартапова у Србији и Немачкој. Предности и недостаци

Аутори: Игор Живковски
Адвокатска комора Београда

Александар Ђурђевић
Трансакциони адвокат у адвокатској канцеларији
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Frankfurt am Main)

САЖЕТАК
Изузетно брзи развој стартап индустрије на глобалном нивоу допринео је стварању различитих инструмената финансирања. Поред уобичајених инструмената финансирања – дужничко финансирање и улагање у основни капитал (докапитализација), развили су се и бројни инструменти који имају елементе како дужничког финансирања, тако и улагања у основни капитал. Такви инструменти финансирања се називају хибридним, односно мезанин инструментима финансирања. Основна предност ових инструмената јесте флексибилност приликом структурирања рунди финансирања, као и чињеница да инвеститори, који су у раним фазама финансирања стартапова јача уговорна страна, путем хибридних инструмената финансирања могу да остваре већу контролу над својом инвестицијом, али без непотребног ризика. У овом чланку дат је упоредни приказ хибридних инструмената који се користе у финансирању стартапова у Србији и Немачкој.

Број 4/2019

Повлачење и поништење удела у друштву с ограниченом одговорношћу

Аутор: Милош М. Чулић
Адвокатска комора Војводине

САЖЕТАК
Повлачење и поништење удела је институт који постоји у праву друштава с ограниченом одговорношћу. Циљ предметног института је престанак постојања чланског односа, односно уништење удела. Повлачењем и поништењем удела се спроводи истискивање из друштва непожељног члана или спречавање уласка трећег лица у привредно друштво. Закон даје само основу, могућност за регулисање, а случајеви и начин повлачења и поништења удела морају бити предвиђени оснивачким актом привредног друштва, дакле предмет су аутономне регулативе. У обзир долазе различити основи повлачења и поништења удела. Неопходна је одлука скупштине. Аутоматско повлачење и поништење удела на основу оснивачког акта није дозвољено. Разликује се принудно, повлачење и поништење удела без сагласности члана друштва и повлачење и поништење уз сагласност члана друштва. Повлачење и поништење удела повлачи са собом спровођење поступка смањења основног капитала привредног друштва.

Број 4/2019

Најстарије представљање правде

Аутор: Др Жељко Калуђеровић
Филозофски факултет у Новом Саду

САЖЕТАК
Аутор у раду разматра прве назнаке релације идеје правде и идеје еквиваленције, која се појављује код Хомера. Припадници родовске аристократије су желели да успоставе адекватну сразмеру између заслуга које су сматрали да имају за заједницу и права која су им на основу тих заслуга припадала. Они су успостављање те пропорције понекад обављали на груб и насилан начин, диктирајући и намећући правила понашања, што је потом омогућило да се констатује да је принцип „моћ је право” био централни за грчко поимање правде и да Хомер потврђује своје прихватање овога начела у оба своја епа (Илијади и Одисеји). Дике код Хомера показује и своју другу кључну карактеристику, корелативност, јер се стално односи на две стране које су у спору, уз честу асистенцију агоре. Правда се у Илијади појављује у сложеном поступку преговарања између инволвираних страна, поступку чију есенцију сачињава говор. Другачије речено, без обзира да ли је налазимо у сингуларном или плуралном облику, правда јесте нешто што се јасно и разговетно изговара. Процедура се, коначно, одигравала транспарентно и због чињенице да у културама без писаних трагова памћење јавности јесте једина меродавна инстанца у свим фазама неког конфликта.

Број 4/2019

Државина у катастру непокретности Србије

Аутор: Ранко Д. Јаковљевић
Републички геодетски завод

САЖЕТАК
У овом раду презентују се статус и модалитети конституисања државине уређене прописима о катастру непокретности у Србији – Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима, Закон о државном премеру и катастру и Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, с одговарајућим правилницима, значење уписаног права „држалац” у контексту других закона и проблем „брисања државине” по сили закона.

Број 3/2019

Појам знатније штете у превентивној заштити животне средине

Аутор: Младен Н. Бркић
студент докторских студија
Правног факултета Универзитета у Новом Саду

САЖЕТАК
Знатнија штета као материјалноправни услов захтева за уклањање извора опасности није била предмет оцене у судским поступцима. Иако представља обавезан услов, судови нису процењивали да ли у конкретним случајевима постоји претња наступања знатније штете. Закон о заштити животне средине представља основни закон у области права животне средине. Као леx специалис би требало да се примени приликом процене да ли од одређеног извора опасности може претити знатнија штета. Уколико према биолошким параметрима постоји претња проузроковања знатније штете, економски критеријуми не би требало да буду од значаја приликом одлучивања о усвајању захтева да се уклони извор опасности. Поред поменутог, општег критеријума, суд би требало да води рачуна о томе да ли су између тужиоца и туженог релевантна правила која регулишу суседске односе. Такође, битно је на ком подручју постоји извор опасности, као и која добра су угрожена. Најједноставније решење за процену постојања претње наступања знатније штете суд има ако већ постоје правила која одређују границу дозвољености штетних утицаја. Сваки утицај преко дозвољеног ће се сматрати релевантним, односно знатним.

Број 3/2019

Криминалистичка правила о саслушању окривљеног од стране представника полиције или јавног тужилаштва кроз фазе извођења ове доказне радње

Аутор: Dr Željko Mirkov
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

САЖЕТАК
Саслушање окривљеног је значајна доказна радња регулисана одредбама Законика о кривичном поступку (чл. 85–90). У контексту теме, бавићемо се процесним ситуацијама када се током саслушања осумњиченог примењују правила о саслушању окривљеног као доказне радње. Прво, ради се о могућности да осумњичени још током предистражног поступка од стране представника полиције или јавног тужилаштва буде саслушан по правилима о саслушању окривљеног. Ово је могуће само изузетно, под одређеним условима: да осумњичени пристане да да исказ и да су и пристанак и исказ дати у присуству браниоца (чл. 289. ст. 4. ЗКП-а). Друго, одредбе о саслушању окривљеног примениће јавни тужилац увек када осумњиченог саслушава током трајања истраге (чл. 300. ст. 1. ЗКП-а). Треће, ове одредбе се примењују и када јавни тужилац саслушава осумњиченог у скраћеном поступку, када се не спроводи истрага, већ само одређене доказне радње (чл. 499. ст. 2. ЗКП-а). Уопштено посматрано, процес саслушања окривљеног пролази кроз три стадијума, што је определило структуру рада. Циљ рада је да прикаже криминалистичка правила о саслушању осумњиченог лица од стране полиције или јавног тужилаштва, у ситуацијама када се ово саслушање обавља као доказна радња у складу с одредбама Законика о кривичном поступку.

Број 3/2019

Mera Investment Fund Limited против Републике Србије. Да ли је оправдана међународна заштита домаћих страних инвеститора?

Аутор: Др Реља Радовић
гостујући истраживач
„Maks Plank” институт за процесно право Луксембург

САЖЕТАК
Одлука о надлежности у предмету Mera Investment Fund Limited против Републике Србије од 30. новембра 2018, у арбитражном поступку по ИКСИД (ICSID) правилима, бави се питањем међународне заштите формално страних инвеститора иза којих стоје домаћи држављани и капитал. Арбитражни суд је нашао да чињеница да иза кипарског привредног друштва стоји српски држављанин није сметња квалификацији друштва као страног инвеститора и његовој заштити по српско-кипарском Споразуму о узајамном подстицању и заштити улагања. Овај коментар ће показати да је таква одлука оправдана како са практичног, тако и са теоретског аспекта. Упркос интуицији да формално страни инвеститори не могу бити тако третирани уколико иза њих стоје домаћи држављани и капитал, међународно право заштите инвестиција не штити искључиво страни капитал и стране држављане, а аргументи у том правцу су константно одбијани у дугој пракси међународних инвестиционих арбитражних судова. То наравно не значи да су инвеститори апсолутно слободни да структуру својих инвестиција постављају искључиво према могућности да туже сопствене државе у међународној арбитражи у погледу постојећих или предвидивих спорова, али то је одвојено питање које се тиче злоупотребе права и временске надлежности. Стога међународна заштита домаћих страних инвеститора не зависи од арбитражног тумачења примењивог права, већ на првом месту од уговорених одредби инвестиционих споразума.

Број 3/2019

Антички корени савремених схватања правде

Аутор: Др Жељко Калуђеровић
Филозофски факултет у Новом Саду

САЖЕТАК
Парафразирајући Августина (354–430 год. н. е.) и његово размишљање о појму времена могло би се рећи да када нико не поставља питање шта правда јесте већина људи сматра да зна одговор. Када се она покуша мисаоно обухватити, одговор као да некако измиче. Проблем настаје због релативно честе, диференциране и некритичке употребе термина „правда”, као и због тога што „саморазумљивост” неког термина никада није довољна а његова познатост истински релевантна, јер не говори много о њему самом нити омогућава његову спознатост. Није, дакле, довољно предмневати шта правда јесте, односно имати представу о њој, већ је потребно разумети и појмовно артикулисати. Ауторова намера је да у низу есеја, који почиње овим уводним текстом, изложи представљање, разумевање и поимање правде и праведности од њених првих забележених трагова половином VIII века пре н.е. (почетка Архајске епохе) па до последњих деценија IV века пре н. е. (краја Класичне епохе). План је да се анализира и мисаоно ситуира како најстарије регистровано појављивање правде у античкој Грчкој у Хомеровој Илијади и Одисеји, тако и њена еволуција и развој све до кулминације у Аристотеловој Политици, Реторици, Великој етици и Никомаховој етици, и тиме додатно осветли грчки утицај на савремена схватања правде и духовну баштину европске цивилизације у целини.

Број 2/2019

Услови прихватљивости представке пред ЕСЛјП у предметима принудних нестанака лица

Аутор: Оливера Шево
Виши асистент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

САЖЕТАК
Пред Европским судом за људска права је у различитим временским периодима разматрано више представки које се односе на принудни нестанак лица из различитих земаља. Као почетни проблем приликом разматрања ових представки јавило се питање надлежности Суда у вези са процедуралним аспектом чл. 2. Конвенције у предметима у којима се нестанак догодио пре ратификације Конвенције, као и низ других питања која се тичу прихватљивости исте у складу са чл. 34. и 35. Конвенције. Ауторка има за циљ да у овом раду понуди преглед и анализу услова прихватљивости и надлежности који су разматрани у овим предметима, односно да анализира специфичности које одликују поступке пред Судом у овим предметима у овом сегменту. У том смислу, она се у највећој мери ослања на анализу судске праксе овог Суда. Поред тога, у раду се даје посебан осврт на питање одбачених представки против Босне и Херцеговине због њихове очигледне неоснованости.

Број 2/2019

Осуђеници на издржавању казне затвора и злоупотреба психоактивних супстанци

Аутори: Др Милош Петровић
Др Сафуадан Плојовић
Државни универзитет Нови Пазар

САЖЕТАК
Предмет овог истраживања је испитивање постојања и природе везе, као и разлика међу осуђеницима који злоупотребљавају и који не злоупотребљавају психоактивне супстанце (ПАС) у погледу њихових социо-демографских и криминолошко-пенолошких обележја. Разлог истраживања је хипотетичка претпоставка да осуђеници на издржавању казне затвора у значајном броју случајева злоупотребљавају, или су у периоду пре доласка на извршење затворске санкције злоупотребљавали ПАС, и врше, или су вршили кривична дела у вези са производњом и стављањем у промет опојних дрога, и то увећем броју него лица која не злоупотребљавају и по правилу су рецидивисти. Аутори су, користећи анкету, прикупили податке о злоупотреби ПАС међу осуђеницима који се налазе на издржавању казне затвора у Окружном затвору у Новом Пазару, а користећи статистички метод, аутори су уредили, анализирали и интерпретирали прикупљене податке, у циљу потврђивања, односно одбацивања постављених хипотеза истраживања.

Број 2/2019

Дигиталне технологије, рјешавање грађанских и потрошачких спорова и пружање правне помоћи

Аутор: Др Звонимир Јелинић
Правни факултет Свеучилишта Јосипа Јурја Строссмаyера у Осијеку

САЖЕТАК
У раду се разматрају могућности упорабе модерних технологија у рјешавању спорова и пружању правне помоћи у грађанским стварима. Узимају се обзир сазнања о информатичким рјешењима која своју апликацију имају у развијеним државама и на глобалној разини те се она стављају у контекст с настојањима државних тијела да се кроз информатизацију сустава и увођење модерних информатичких технологија у комбинацији с другим реформским активностима активно дјелује на повећању учинковитости правосуђа. Основна теза је да имплементација различитих напредних софтверских рјешења може правосудне суставе у неким врстама трговачких,грађанских и потрошачких спорова учинити учинковитијим, отворенијим и једноставнијим за кориснике, бржим у администрацији и процесирању захтјева те опћенито допринијети проведби мјера које могу промијенити пер цепцију о правосуђу и вратити повјерење грађана и господарства у правосудни сустав. Уколико се нове технологије и напредна информатичка рјешења имплементирају у догледно вријеме, претпоставка је да ће оне нужно створити притисак на одвјетништво које ће морати трансформирати свој досадашњи модел пружања услуга, прихватити постулате модерних тржишта правних услуга те провести реформу интерних правила, све у циљу задржавања корака с развојем технологије и промјенама у пословном и потрошачком понашању које се данас могу детектирати и пратити у развијеном свијету.

Број 1/2019

Писана одбрана у прекршајном поступку

Аутор: Др Младен Јеличић
судија прекршајног суда у Шапцу

САЖЕТАК
Аутор у раду анализира писану одбрану као специфичан вид реализације права на одбрану окривљеног у прекршајном поступку. Након дефинисања услова за примену овог института, аутор указује на специфичности писане одбране у редовном прекршајном поступку и поступку по захтеву за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу. Затим, аутор разматра садржину писане одбране и захтеве које она мора да испуњава да би се сматрало да је састављена уз стручну помоћ браниоца. Посебно је истакнут однос поднесака браниоца који се достављају уз писану одбрану и писане одбране. Предмет интересовања аутора је и изјашњење окривљеног о изведеним доказима у писаној форми. При томе, у раду су цитиране бројне судске одлуке.

Број 1/2019

Унакрсно испитивање сведока у кривичном поступку

Аутор: Ђурђевић Тијана
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

САЖЕТАК
Рад се бави анализом унакрсног испитивања сведока у кривичном поступку, који институт је Уставом из 2006. наговештен, а Закоником о кривичном поступку из 2011. године дефинитивно уведен у наш правни систем. Реч је о праву једне стране у поступку да испитује сведоке које је предложила супротна страна. Како је ова фаза испитивања сведока карактеристична за адверзијални модел кривичног поступка, у раду се излажу основе добијања исказа сведока у адверзијалном, али и мешовитом типу кривичног поступка, након чега се излажу карактеристике кривичног поступка у нашој земљи према важећем Законику о кривичном поступку.

Број 1/2019

Парнични трошкови и правично суђење

Аутор: Гајић Боривоје
Апелациони суд, Нови Сад

САЖЕТАК
Владавина права заснована је на неотуђивим људским и мањинским правима, која се на основу чл. 18. Устава Републике Србије непосредно примењују. Заштита истих права осигурава се првенствено путем уставне жалбе Уставном суду Републике Србије (у даљем тексту РС), али и кроз судску праксу Европског суда за људска права (у даљем тексту ЕСЛЈП). Упознавање с праксом ЕСЛЈП од посебног је значаја за праксу редовних судова и правилну примену, како стандарда ЕСЛЈП, тако и конвенцијских права која се истим стандардима штите. Због могуће повреде права на правично суђење, одлука о трошковима парничног поступка ужива заштиту по чл. 6. Ст. 1. Конвенције, чиме одлуке о накнади трошкова поступка добијају посебно на значају.

Број 1/2019

НИС и Јужни ток – изгубљени у магли

Аутор: Медовић Владимир
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет

САЖЕТАК
Србија и Русија су 2008. године закључиле Споразум о сарадњи у области гасне и нафтне привреде (Енергетски споразум) којим се, између осталог, предвиђа изградња гасовода Јужни ток и продаја 51 % државног удела у Нафтној индустрији Србије (НИС) руском Газпрому. Поред Србије, шест држава чланица ЕУ је такође закључило међународне споразуме са Русијом о изградњи гасовода Јужни ток. У време закључења Енергетског споразума Србија је била чланица Енергетске заједнице. Наведени споразуми су били у супротности са прописима ЕУ и Енергетске заједнице због чега је дошло до обустављања реализације изградње гасовода. Но и поред тога, Енергетски споразум је спроведен у делу који се односи на продају 51 % државног удела у НИС-у Газпрому.

Број 1/2019

Историја жена у адвокатури Србије – есеј у част Катарине Ленголд Маринковић

Аутор: Арсић Тања
Адвокатска комора Војводине, Нови Сад

САЖЕТАК
Рад жена адвоката почео је са Маријом Милутиновић Пунктаторком као првим женским правозаступником и Катарином Ленголд Маринковић, првом женом уписаном у именик адвоката АКВ. Обе су пробијале професионални пут за све жене адвокате које су се након њих бавиле адвокатуром. Оне се нису бавиле само адвокатуром у смислу рада са странкама. Оне су својим активизмом и несебичном борбом за добробит адвокатуре задужиле све наредне генерације жена адвоката.

ОДАБРАНО ИЗ ПРЕТХОДНИХ БРОЈЕВА

Обезбеђење присуства малолетника у кривичном поступку

Аутор: Милојевић Марија
Универзитет у Нишу, Правни факултет, Ниш + Виши суд, Ниш

САЖЕТАК
У овом раду аутор даје преглед специфичности кривичног поступка према малолетницима у погледу обезбеђења присуства малолетника у кривичном поступку, анализира појам мера процесне принуде и њихове одлике у редовном кривичном поступку и упоређује их са мерама процесне принуде према малолетницима које су регулисане Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Такође, објашњава се у којој мери су међународни стандарди о малолетницима испоштовани у нашем позитивноправном законодавству у погледу лишења слободе малолетника. Показаће се да је Законом о малолетницима учињен позитиван заокрет у …

Ванинституционалне васпитне мере

Аутори: Јоксић Иван, Милојевић Горан, Матић Милорад
Универзитет Привредна академија у Новом Саду
Градска управа Град Лозница, Лозница

САЖЕТАК
Малолетничка делинквенција представља посебну врсту криминалитета у чијем вршењу учествују лица старосне доби од 14 до 18 година живота. Специфичности малолетничке делинквенције се огледају у врсти кривичних дела, начину њиховог извршења, наступелим последицама, својствима учиниоца и жртве, све већем присуству рецидива и др. Отуда се поставља питање избора најделотворнијих мера којима се могу постићи и генерално превентивни и специјално превентивни ефекти. Иако је предвиђена могућности примене и казне малолетничког затвора, чињеница је да васпитне мере доминирају у регистру изречених кривичних санкција према малолетницима.

Појава тужбе за утврђење у српском грађанском поступку

Аутор: Гавриловић Биљана
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

САЖЕТАК
Предмет анализе је појава тужбе за утврђење у српском грађанском парничном поступку. До доношења југословенског Законика од 1929. године, у српском праву постојале су тзв. изазивачке тужбе. Изричитим прописивањем тужбе за утврђење одстрањене су изазивачке тужбе из домаћег правног система. С обзиром да је тужба за утврђење представљала новину у домаћем праву, а остала је да постоји да данас, уз незнатне измене, треба указати на њене првобитне карактеристике. Следствено, у раду се обрађују питања, као што су: разлози настанка, појам, карактеристике, предмет тужбе за утврђење, као и питање правног интереса, као битног елемента тужбе за …

Поступак одлучивања о променама Устава Републике Србије

Аутор: Пајванчић Маријана
Афилијација није дата

САЖЕТАК
У раду се критички анализирају нормативна решења у различитим прописима (Устав, Пословник Народне скупштине и Закон о референдуму и народној иницијативи) која регулишу поступак одлучивања о промени Устава Републике Србије. Посебно се разматрају: отворена питања, правне празнине у поступку, непотпуна или контрадикторна решења, сходна примена правила о законодавном поступку и на поступак одлучивања о промени Устава. То су питања која би у пракси могла изазвати потребу за накнадним тумачењем, па се у прилогу критички разматра и која тела, институције или појединци на њиховом челу ће бити овлашћени да интерпретирају процесна правила.

Положај ствари као основ одговорности по римском едикту ne quis in suggrunda

Аутор: Соврлић Милица
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

САЖЕТАК
Стварна потреба заштите пролазника, а чији су живот и имовина били угрожени због сталне опасности од пада различитх предмета, добила је правно утемељење доношењем едикта ne quis in suggrunda. Аутор у раду, а полазећи од одредаба овог едикта, анализира претпоставке одговорности за ствари постављене у одређени положај, односно за створену опасност, не бавећи се и последицом која настане њиховим падом, тј. штетом, с обзиром на то да се у том случају ради о другој правној ситуацији, тј. да су одговорност за само држање ствари у одређеном положају и одговорност за штетну последицу која настане њиховим падом две различите ситуације.

Улога надзорног одбора у корпоративном управљању компанија у Србији

Аутор: Љубојевић Гордана, Томић Јована
Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

САЖЕТАК
Надзорни одбор као орган управљања карактеристичан је за континентални модел корпоративног управљања и има три основне улоге – стратешку, контролну и повезујућу. Неки од фактора који се сматрају кључним за успешно остваривање улога надзорног одбора су величина одбора, независност, композиција, разноликост, остваривање исте функције чланова у више привредних друштава и др. Међутим, уочава се да државе примењују различита правила у погледу организације и функционисања надзорног одбора, што утиче и на остваривање улога надзорног одбора. У раду ћемо настојати да покажемо како се све поменуте улоге надзорног одбора манифестују у …

(Не)помирљивост казне доживотног затвора и људских права

Аутор: Илић Владица
Београдски центар за људска права, Београд
САЖЕТАК
Од маја 2019. године Србија се придружила већинском делу европских земаља које у системима кривичних санкција предвиђају казну доживотног затвора. Упркос одбијању надлежних органа да о овом питању поведу јавну расправу, увођење доживотног затвора уз искључивање могућности условног отпуштања осуђених за поједина дела кажњива овом казном дочекано је уз приметно интересовање и активизам представника домаће и међународне стручне јавности. Осим прегледа измена Кривичног законика које се односе на ову казну, највећа пажња у раду је посвећена стандардима људских права који се односе на доживотни затвор, претежно проистеклим из праксе Европског

Академске слободе и људско достојанство – необичан случај фобичности Џона Финиса

Аутор: Хасанбеговић Јасминка
Универзитет у Београду, Правни факултет
САЖЕТАК
 У овом чланку се – из перспективе случаја Џона Финиса из јануара 2019 – трага за одговорима на питања где су границе академске слободе и слободе говора. Стога се најпре унајкраће излаже случај Финис, а потом се разматра да ли је Финис прекорачио границе академске слободе и слободе говора својим „екстремно дискриминаторским ставовима против многих група људи који су у неповољном положају“, садржаним у његовим списима од 1992. до 2011, како то стоји у „Петицији да Џон Финис престане да предаје на Универзитету Оксфорд због свог дискриминисања“. Дакле, још једно од средишњих питања јесте да ли су Финисови ставови дискриминаторски и фобични, или нису. 

Биљни и традиционални биљни лекови, монографије ЕУ и листа ЕУ

Аутор: Петровић Силвана
Универзитет у Београду, Фармацеутски факулте
САЖЕТАК
Према законским актима ЕУ и законским актима наше земље, биљни лекови (БЛ) и традиционални биљни лекови (ТБЛ) представљају врсте лекова. Као активне састојке садрже биљне дроге (супстанце биљног порекла) и/или препарате биљних дрога (биљне препарате). БЛ се стављају у промет на основу потврђеног квалитета, клиничке ефикасности и безбедности. ТБЛ се региструју на основу потврђеног квалитета и довољно података о традиционалној употреби којима се доказује да имају прихватљив степен безбедности и очекивану ефикасност. Комитет за биљне лековите производе (ХМПЦ) Европске агенције за лекове (ЕМА) издаје монографије ЕУ за биљне …

Ваше радове можете слати путем

Ваше радове можете слати путем