ИСТОРИЈАТ

Гласник Адвокатске коморе Војводине као стручни часопис покренула је 1. јуна 1928. године Адвокатска комора у Новом Саду, данас Адвокатска комора Војводине. Он је један од најстаријих правних часописа не само у Србији, већ и на подручју бивше Југославије, који излази континуирано. Од 1981. године Гласник је дефинисан као часопис за правну теорију и праксу. У првој половини 1996. године установио је критеријуме који важе за ранг научних публикација, а од 2004. године има статус научног часописа, према критеријумима Министарства за науку Републике Србије. Часопис објављује изворне научне чланке, расправе, правне есеје, огледе из историје права, приказе књига, текстове који се односе на правну праксу и саопштења из рада Адвокатске коморе Војводине. У Гласнику радове објављују пре свега научници правног профила, професори и асистенти са правних факултета, али и адвокати и судије, као и други правни стручњаци, али и стручњаци чији рад се везује за право. Часопис излази тромесечно.

Advokatska komora Vojvodine

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2019

Хибридни инструменти финансирања у раним фазама стартапова у Србији и Немачкој. Предности и недостаци

Аутори: Игор Живковски
Адвокатска комора Београда

Александар Ђурђевић
Трансакциони адвокат у адвокатској канцеларији
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Frankfurt am Main)

САЖЕТАК
Изузетно брзи развој стартап индустрије на глобалном нивоу допринео је стварању различитих инструмената финансирања. Поред уобичајених инструмената финансирања – дужничко финансирање и улагање у основни капитал (докапитализација), развили су се и бројни инструменти који имају елементе како дужничког финансирања, тако и улагања у основни капитал. Такви инструменти финансирања се називају хибридним, односно мезанин инструментима финансирања. Основна предност ових инструмената јесте флексибилност приликом структурирања рунди финансирања, као и чињеница да инвеститори, који су у раним фазама финансирања стартапова јача уговорна страна, путем хибридних инструмената финансирања могу да остваре већу контролу над својом инвестицијом, али без непотребног ризика. У овом чланку дат је упоредни приказ хибридних инструмената који се користе у финансирању стартапова у Србији и Немачкој.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2019

Повлачење и поништење удела у друштву с ограниченом одговорношћу

Аутор: Милош М. Чулић
Адвокатска комора Војводине

САЖЕТАК
Повлачење и поништење удела је институт који постоји у праву друштава с ограниченом одговорношћу. Циљ предметног института је престанак постојања чланског односа, односно уништење удела. Повлачењем и поништењем удела се спроводи истискивање из друштва непожељног члана или спречавање уласка трећег лица у привредно друштво. Закон даје само основу, могућност за регулисање, а случајеви и начин повлачења и поништења удела морају бити предвиђени оснивачким актом привредног друштва, дакле предмет су аутономне регулативе. У обзир долазе различити основи повлачења и поништења удела. Неопходна је одлука скупштине. Аутоматско повлачење и поништење удела на основу оснивачког акта није дозвољено. Разликује се принудно, повлачење и поништење удела без сагласности члана друштва и повлачење и поништење уз сагласност члана друштва. Повлачење и поништење удела повлачи са собом спровођење поступка смањења основног капитала привредног друштва.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2019

Најстарије представљање правде

Аутор: Др Жељко Калуђеровић
Филозофски факултет у Новом Саду

САЖЕТАК
Аутор у раду разматра прве назнаке релације идеје правде и идеје еквиваленције, која се појављује код Хомера. Припадници родовске аристократије су желели да успоставе адекватну сразмеру између заслуга које су сматрали да имају за заједницу и права која су им на основу тих заслуга припадала. Они су успостављање те пропорције понекад обављали на груб и насилан начин, диктирајући и намећући правила понашања, што је потом омогућило да се констатује да је принцип „моћ је право” био централни за грчко поимање правде и да Хомер потврђује своје прихватање овога начела у оба своја епа (Илијади и Одисеји). Дике код Хомера показује и своју другу кључну карактеристику, корелативност, јер се стално односи на две стране које су у спору, уз честу асистенцију агоре. Правда се у Илијади појављује у сложеном поступку преговарања између инволвираних страна, поступку чију есенцију сачињава говор. Другачије речено, без обзира да ли је налазимо у сингуларном или плуралном облику, правда јесте нешто што се јасно и разговетно изговара. Процедура се, коначно, одигравала транспарентно и због чињенице да у културама без писаних трагова памћење јавности јесте једина меродавна инстанца у свим фазама неког конфликта.

АКТУЕЛНИ БРОЈ ГЛАСНИКАБрој 4/2019

Државина у катастру непокретности Србије

Аутор: Ранко Д. Јаковљевић
Републички геодетски завод

САЖЕТАК
У овом раду презентују се статус и модалитети конституисања државине уређене прописима о катастру непокретности у Србији – Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима, Закон о државном премеру и катастру и Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, с одговарајућим правилницима, значење уписаног права „држалац” у контексту других закона и проблем „брисања државине” по сили закона.

Број 3/2019

Појам знатније штете у превентивној заштити животне средине

Аутор: Младен Н. Бркић
студент докторских студија
Правног факултета Универзитета у Новом Саду

САЖЕТАК
Знатнија штета као материјалноправни услов захтева за уклањање извора опасности није била предмет оцене у судским поступцима. Иако представља обавезан услов, судови нису процењивали да ли у конкретним случајевима постоји претња наступања знатније штете. Закон о заштити животне средине представља основни закон у области права животне средине. Као леx специалис би требало да се примени приликом процене да ли од одређеног извора опасности може претити знатнија штета. Уколико према биолошким параметрима постоји претња проузроковања знатније штете, економски критеријуми не би требало да буду од значаја приликом одлучивања о усвајању захтева да се уклони извор опасности. Поред поменутог, општег критеријума, суд би требало да води рачуна о томе да ли су између тужиоца и туженог релевантна правила која регулишу суседске односе. Такође, битно је на ком подручју постоји извор опасности, као и која добра су угрожена. Најједноставније решење за процену постојања претње наступања знатније штете суд има ако већ постоје правила која одређују границу дозвољености штетних утицаја. Сваки утицај преко дозвољеног ће се сматрати релевантним, односно знатним.

Број 3/2019

Криминалистичка правила о саслушању окривљеног од стране представника полиције или јавног тужилаштва кроз фазе извођења ове доказне радње

Аутор: Dr Željko Mirkov
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

САЖЕТАК
Саслушање окривљеног је значајна доказна радња регулисана одредбама Законика о кривичном поступку (чл. 85–90). У контексту теме, бавићемо се процесним ситуацијама када се током саслушања осумњиченог примењују правила о саслушању окривљеног као доказне радње. Прво, ради се о могућности да осумњичени још током предистражног поступка од стране представника полиције или јавног тужилаштва буде саслушан по правилима о саслушању окривљеног. Ово је могуће само изузетно, под одређеним условима: да осумњичени пристане да да исказ и да су и пристанак и исказ дати у присуству браниоца (чл. 289. ст. 4. ЗКП-а). Друго, одредбе о саслушању окривљеног примениће јавни тужилац увек када осумњиченог саслушава током трајања истраге (чл. 300. ст. 1. ЗКП-а). Треће, ове одредбе се примењују и када јавни тужилац саслушава осумњиченог у скраћеном поступку, када се не спроводи истрага, већ само одређене доказне радње (чл. 499. ст. 2. ЗКП-а). Уопштено посматрано, процес саслушања окривљеног пролази кроз три стадијума, што је определило структуру рада. Циљ рада је да прикаже криминалистичка правила о саслушању осумњиченог лица од стране полиције или јавног тужилаштва, у ситуацијама када се ово саслушање обавља као доказна радња у складу с одредбама Законика о кривичном поступку.

Број 3/2019

Mera Investment Fund Limited против Републике Србије. Да ли је оправдана међународна заштита домаћих страних инвеститора?

Аутор: Др Реља Радовић
гостујући истраживач
„Maks Plank” институт за процесно право Луксембург

САЖЕТАК
Одлука о надлежности у предмету Mera Investment Fund Limited против Републике Србије од 30. новембра 2018, у арбитражном поступку по ИКСИД (ICSID) правилима, бави се питањем међународне заштите формално страних инвеститора иза којих стоје домаћи држављани и капитал. Арбитражни суд је нашао да чињеница да иза кипарског привредног друштва стоји српски држављанин није сметња квалификацији друштва као страног инвеститора и његовој заштити по српско-кипарском Споразуму о узајамном подстицању и заштити улагања. Овај коментар ће показати да је таква одлука оправдана како са практичног, тако и са теоретског аспекта. Упркос интуицији да формално страни инвеститори не могу бити тако третирани уколико иза њих стоје домаћи држављани и капитал, међународно право заштите инвестиција не штити искључиво страни капитал и стране држављане, а аргументи у том правцу су константно одбијани у дугој пракси међународних инвестиционих арбитражних судова. То наравно не значи да су инвеститори апсолутно слободни да структуру својих инвестиција постављају искључиво према могућности да туже сопствене државе у међународној арбитражи у погледу постојећих или предвидивих спорова, али то је одвојено питање које се тиче злоупотребе права и временске надлежности. Стога међународна заштита домаћих страних инвеститора не зависи од арбитражног тумачења примењивог права, већ на првом месту од уговорених одредби инвестиционих споразума.

Број 3/2019

Антички корени савремених схватања правде

Аутор: Др Жељко Калуђеровић
Филозофски факултет у Новом Саду

САЖЕТАК
Парафразирајући Августина (354–430 год. н. е.) и његово размишљање о појму времена могло би се рећи да када нико не поставља питање шта правда јесте већина људи сматра да зна одговор. Када се она покуша мисаоно обухватити, одговор као да некако измиче. Проблем настаје због релативно честе, диференциране и некритичке употребе термина „правда”, као и због тога што „саморазумљивост” неког термина никада није довољна а његова познатост истински релевантна, јер не говори много о њему самом нити омогућава његову спознатост. Није, дакле, довољно предмневати шта правда јесте, односно имати представу о њој, већ је потребно разумети и појмовно артикулисати. Ауторова намера је да у низу есеја, који почиње овим уводним текстом, изложи представљање, разумевање и поимање правде и праведности од њених првих забележених трагова половином VIII века пре н.е. (почетка Архајске епохе) па до последњих деценија IV века пре н. е. (краја Класичне епохе). План је да се анализира и мисаоно ситуира како најстарије регистровано појављивање правде у античкој Грчкој у Хомеровој Илијади и Одисеји, тако и њена еволуција и развој све до кулминације у Аристотеловој Политици, Реторици, Великој етици и Никомаховој етици, и тиме додатно осветли грчки утицај на савремена схватања правде и духовну баштину европске цивилизације у целини.

Број 2/2019

Услови прихватљивости представке пред ЕСЛјП у предметима принудних нестанака лица

Аутор: Оливера Шево
Виши асистент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

САЖЕТАК
Пред Европским судом за људска права је у различитим временским периодима разматрано више представки које се односе на принудни нестанак лица из различитих земаља. Као почетни проблем приликом разматрања ових представки јавило се питање надлежности Суда у вези са процедуралним аспектом чл. 2. Конвенције у предметима у којима се нестанак догодио пре ратификације Конвенције, као и низ других питања која се тичу прихватљивости исте у складу са чл. 34. и 35. Конвенције. Ауторка има за циљ да у овом раду понуди преглед и анализу услова прихватљивости и надлежности који су разматрани у овим предметима, односно да анализира специфичности које одликују поступке пред Судом у овим предметима у овом сегменту. У том смислу, она се у највећој мери ослања на анализу судске праксе овог Суда. Поред тога, у раду се даје посебан осврт на питање одбачених представки против Босне и Херцеговине због њихове очигледне неоснованости.

Број 2/2019

Осуђеници на издржавању казне затвора и злоупотреба психоактивних супстанци

Аутори: Др Милош Петровић
Др Сафуадан Плојовић
Државни универзитет Нови Пазар

САЖЕТАК
Предмет овог истраживања је испитивање постојања и природе везе, као и разлика међу осуђеницима који злоупотребљавају и који не злоупотребљавају психоактивне супстанце (ПАС) у погледу њихових социо-демографских и криминолошко-пенолошких обележја. Разлог истраживања је хипотетичка претпоставка да осуђеници на издржавању казне затвора у значајном броју случајева злоупотребљавају, или су у периоду пре доласка на извршење затворске санкције злоупотребљавали ПАС, и врше, или су вршили кривична дела у вези са производњом и стављањем у промет опојних дрога, и то увећем броју него лица која не злоупотребљавају и по правилу су рецидивисти. Аутори су, користећи анкету, прикупили податке о злоупотреби ПАС међу осуђеницима који се налазе на издржавању казне затвора у Окружном затвору у Новом Пазару, а користећи статистички метод, аутори су уредили, анализирали и интерпретирали прикупљене податке, у циљу потврђивања, односно одбацивања постављених хипотеза истраживања.

Број 2/2019

Дигиталне технологије, рјешавање грађанских и потрошачких спорова и пружање правне помоћи

Аутор: Др Звонимир Јелинић
Правни факултет Свеучилишта Јосипа Јурја Строссмаyера у Осијеку

САЖЕТАК
У раду се разматрају могућности упорабе модерних технологија у рјешавању спорова и пружању правне помоћи у грађанским стварима. Узимају се обзир сазнања о информатичким рјешењима која своју апликацију имају у развијеним државама и на глобалној разини те се она стављају у контекст с настојањима државних тијела да се кроз информатизацију сустава и увођење модерних информатичких технологија у комбинацији с другим реформским активностима активно дјелује на повећању учинковитости правосуђа. Основна теза је да имплементација различитих напредних софтверских рјешења може правосудне суставе у неким врстама трговачких,грађанских и потрошачких спорова учинити учинковитијим, отворенијим и једноставнијим за кориснике, бржим у администрацији и процесирању захтјева те опћенито допринијети проведби мјера које могу промијенити пер цепцију о правосуђу и вратити повјерење грађана и господарства у правосудни сустав. Уколико се нове технологије и напредна информатичка рјешења имплементирају у догледно вријеме, претпоставка је да ће оне нужно створити притисак на одвјетништво које ће морати трансформирати свој досадашњи модел пружања услуга, прихватити постулате модерних тржишта правних услуга те провести реформу интерних правила, све у циљу задржавања корака с развојем технологије и промјенама у пословном и потрошачком понашању које се данас могу детектирати и пратити у развијеном свијету.

Број 1/2019

Писана одбрана у прекршајном поступку

Аутор: Др Младен Јеличић
судија прекршајног суда у Шапцу

САЖЕТАК
Аутор у раду анализира писану одбрану као специфичан вид реализације права на одбрану окривљеног у прекршајном поступку. Након дефинисања услова за примену овог института, аутор указује на специфичности писане одбране у редовном прекршајном поступку и поступку по захтеву за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу. Затим, аутор разматра садржину писане одбране и захтеве које она мора да испуњава да би се сматрало да је састављена уз стручну помоћ браниоца. Посебно је истакнут однос поднесака браниоца који се достављају уз писану одбрану и писане одбране. Предмет интересовања аутора је и изјашњење окривљеног о изведеним доказима у писаној форми. При томе, у раду су цитиране бројне судске одлуке.

Број 1/2019

Унакрсно испитивање сведока у кривичном поступку

Аутор: Ђурђевић Тијана
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

САЖЕТАК
Рад се бави анализом унакрсног испитивања сведока у кривичном поступку, који институт је Уставом из 2006. наговештен, а Закоником о кривичном поступку из 2011. године дефинитивно уведен у наш правни систем. Реч је о праву једне стране у поступку да испитује сведоке које је предложила супротна страна. Како је ова фаза испитивања сведока карактеристична за адверзијални модел кривичног поступка, у раду се излажу основе добијања исказа сведока у адверзијалном, али и мешовитом типу кривичног поступка, након чега се излажу карактеристике кривичног поступка у нашој земљи према важећем Законику о кривичном поступку.

Број 1/2019

Парнични трошкови и правично суђење

Аутор: Гајић Боривоје
Апелациони суд, Нови Сад

САЖЕТАК
Владавина права заснована је на неотуђивим људским и мањинским правима, која се на основу чл. 18. Устава Републике Србије непосредно примењују. Заштита истих права осигурава се првенствено путем уставне жалбе Уставном суду Републике Србије (у даљем тексту РС), али и кроз судску праксу Европског суда за људска права (у даљем тексту ЕСЛЈП). Упознавање с праксом ЕСЛЈП од посебног је значаја за праксу редовних судова и правилну примену, како стандарда ЕСЛЈП, тако и конвенцијских права која се истим стандардима штите. Због могуће повреде права на правично суђење, одлука о трошковима парничног поступка ужива заштиту по чл. 6. Ст. 1. Конвенције, чиме одлуке о накнади трошкова поступка добијају посебно на значају.

Број 1/2019

НИС и Јужни ток – изгубљени у магли

Аутор: Медовић Владимир
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет

САЖЕТАК
Србија и Русија су 2008. године закључиле Споразум о сарадњи у области гасне и нафтне привреде (Енергетски споразум) којим се, између осталог, предвиђа изградња гасовода Јужни ток и продаја 51 % државног удела у Нафтној индустрији Србије (НИС) руском Газпрому. Поред Србије, шест држава чланица ЕУ је такође закључило међународне споразуме са Русијом о изградњи гасовода Јужни ток. У време закључења Енергетског споразума Србија је била чланица Енергетске заједнице. Наведени споразуми су били у супротности са прописима ЕУ и Енергетске заједнице због чега је дошло до обустављања реализације изградње гасовода. Но и поред тога, Енергетски споразум је спроведен у делу који се односи на продају 51 % државног удела у НИС-у Газпрому.

Број 1/2019

Историја жена у адвокатури Србије – есеј у част Катарине Ленголд Маринковић

Аутор: Арсић Тања
Адвокатска комора Војводине, Нови Сад

САЖЕТАК
Рад жена адвоката почео је са Маријом Милутиновић Пунктаторком као првим женским правозаступником и Катарином Ленголд Маринковић, првом женом уписаном у именик адвоката АКВ. Обе су пробијале професионални пут за све жене адвокате које су се након њих бавиле адвокатуром. Оне се нису бавиле само адвокатуром у смислу рада са странкама. Оне су својим активизмом и несебичном борбом за добробит адвокатуре задужиле све наредне генерације жена адвоката.

ОДАБРАНО ИЗ ПРЕТХОДНИХ БРОЈЕВА

Обезбеђење присуства малолетника у кривичном поступку

Аутор: Милојевић Марија
Универзитет у Нишу, Правни факултет, Ниш + Виши суд, Ниш

САЖЕТАК
У овом раду аутор даје преглед специфичности кривичног поступка према малолетницима у погледу обезбеђења присуства малолетника у кривичном поступку, анализира појам мера процесне принуде и њихове одлике у редовном кривичном поступку и упоређује их са мерама процесне принуде према малолетницима које су регулисане Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Такође, објашњава се у којој мери су међународни стандарди о малолетницима испоштовани у нашем позитивноправном законодавству у погледу лишења слободе малолетника. Показаће се да је Законом о малолетницима учињен позитиван заокрет у …

Ванинституционалне васпитне мере

Аутори: Јоксић Иван, Милојевић Горан, Матић Милорад
Универзитет Привредна академија у Новом Саду
Градска управа Град Лозница, Лозница

САЖЕТАК
Малолетничка делинквенција представља посебну врсту криминалитета у чијем вршењу учествују лица старосне доби од 14 до 18 година живота. Специфичности малолетничке делинквенције се огледају у врсти кривичних дела, начину њиховог извршења, наступелим последицама, својствима учиниоца и жртве, све већем присуству рецидива и др. Отуда се поставља питање избора најделотворнијих мера којима се могу постићи и генерално превентивни и специјално превентивни ефекти. Иако је предвиђена могућности примене и казне малолетничког затвора, чињеница је да васпитне мере доминирају у регистру изречених кривичних санкција према малолетницима.

Појава тужбе за утврђење у српском грађанском поступку

Аутор: Гавриловић Биљана
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

САЖЕТАК
Предмет анализе је појава тужбе за утврђење у српском грађанском парничном поступку. До доношења југословенског Законика од 1929. године, у српском праву постојале су тзв. изазивачке тужбе. Изричитим прописивањем тужбе за утврђење одстрањене су изазивачке тужбе из домаћег правног система. С обзиром да је тужба за утврђење представљала новину у домаћем праву, а остала је да постоји да данас, уз незнатне измене, треба указати на њене првобитне карактеристике. Следствено, у раду се обрађују питања, као што су: разлози настанка, појам, карактеристике, предмет тужбе за утврђење, као и питање правног интереса, као битног елемента тужбе за …

Поступак одлучивања о променама Устава Републике Србије

Аутор: Пајванчић Маријана
Афилијација није дата

САЖЕТАК
У раду се критички анализирају нормативна решења у различитим прописима (Устав, Пословник Народне скупштине и Закон о референдуму и народној иницијативи) која регулишу поступак одлучивања о промени Устава Републике Србије. Посебно се разматрају: отворена питања, правне празнине у поступку, непотпуна или контрадикторна решења, сходна примена правила о законодавном поступку и на поступак одлучивања о промени Устава. То су питања која би у пракси могла изазвати потребу за накнадним тумачењем, па се у прилогу критички разматра и која тела, институције или појединци на њиховом челу ће бити овлашћени да интерпретирају процесна правила.

Положај ствари као основ одговорности по римском едикту ne quis in suggrunda

Аутор: Соврлић Милица
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

САЖЕТАК
Стварна потреба заштите пролазника, а чији су живот и имовина били угрожени због сталне опасности од пада различитх предмета, добила је правно утемељење доношењем едикта ne quis in suggrunda. Аутор у раду, а полазећи од одредаба овог едикта, анализира претпоставке одговорности за ствари постављене у одређени положај, односно за створену опасност, не бавећи се и последицом која настане њиховим падом, тј. штетом, с обзиром на то да се у том случају ради о другој правној ситуацији, тј. да су одговорност за само држање ствари у одређеном положају и одговорност за штетну последицу која настане њиховим падом две различите ситуације.

Улога надзорног одбора у корпоративном управљању компанија у Србији

Аутор: Љубојевић Гордана, Томић Јована
Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

САЖЕТАК
Надзорни одбор као орган управљања карактеристичан је за континентални модел корпоративног управљања и има три основне улоге – стратешку, контролну и повезујућу. Неки од фактора који се сматрају кључним за успешно остваривање улога надзорног одбора су величина одбора, независност, композиција, разноликост, остваривање исте функције чланова у више привредних друштава и др. Међутим, уочава се да државе примењују различита правила у погледу организације и функционисања надзорног одбора, што утиче и на остваривање улога надзорног одбора. У раду ћемо настојати да покажемо како се све поменуте улоге надзорног одбора манифестују у …

(Не)помирљивост казне доживотног затвора и људских права

Аутор: Илић Владица
Београдски центар за људска права, Београд
САЖЕТАК
Од маја 2019. године Србија се придружила већинском делу европских земаља које у системима кривичних санкција предвиђају казну доживотног затвора. Упркос одбијању надлежних органа да о овом питању поведу јавну расправу, увођење доживотног затвора уз искључивање могућности условног отпуштања осуђених за поједина дела кажњива овом казном дочекано је уз приметно интересовање и активизам представника домаће и међународне стручне јавности. Осим прегледа измена Кривичног законика које се односе на ову казну, највећа пажња у раду је посвећена стандардима људских права који се односе на доживотни затвор, претежно проистеклим из праксе Европског

Академске слободе и људско достојанство – необичан случај фобичности Џона Финиса

Аутор: Хасанбеговић Јасминка
Универзитет у Београду, Правни факултет
САЖЕТАК
 У овом чланку се – из перспективе случаја Џона Финиса из јануара 2019 – трага за одговорима на питања где су границе академске слободе и слободе говора. Стога се најпре унајкраће излаже случај Финис, а потом се разматра да ли је Финис прекорачио границе академске слободе и слободе говора својим „екстремно дискриминаторским ставовима против многих група људи који су у неповољном положају“, садржаним у његовим списима од 1992. до 2011, како то стоји у „Петицији да Џон Финис престане да предаје на Универзитету Оксфорд због свог дискриминисања“. Дакле, још једно од средишњих питања јесте да ли су Финисови ставови дискриминаторски и фобични, или нису. 

Биљни и традиционални биљни лекови, монографије ЕУ и листа ЕУ

Аутор: Петровић Силвана
Универзитет у Београду, Фармацеутски факулте
САЖЕТАК
Према законским актима ЕУ и законским актима наше земље, биљни лекови (БЛ) и традиционални биљни лекови (ТБЛ) представљају врсте лекова. Као активне састојке садрже биљне дроге (супстанце биљног порекла) и/или препарате биљних дрога (биљне препарате). БЛ се стављају у промет на основу потврђеног квалитета, клиничке ефикасности и безбедности. ТБЛ се региструју на основу потврђеног квалитета и довољно података о традиционалној употреби којима се доказује да имају прихватљив степен безбедности и очекивану ефикасност. Комитет за биљне лековите производе (ХМПЦ) Европске агенције за лекове (ЕМА) издаје монографије ЕУ за биљне …

Ваше радове можете слати путем

Ваше радове можете слати путем